Hükümetin Orta Vadeli Programındaki Tedbirlerin En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesini Bekliyoruz!

Hükümetin orta vadeli programındaki tedbirlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesini bekliyoruz!

Küresel krizin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için Hükümet tarafından 16 Eylül 2009 tarihinde 2010-2012 yıllarını kapsayan bir “Orta Vadeli Program” yayınlandı ve bu programda telekomünikasyon sektörü için bazı tedbirlerin alınması öngörüldü. Programın konuyla ilgili 7. maddesi “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması” başlığını taşıyor ve maddenin telekomünikasyon sektörüne yönelik alt maddeleri şunları içeriyor:

7. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu yolla ülkemizin refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması temel amaçtır. Bu çerçevede;

i) Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi amacıyla elektronik haberleşme sektöründe alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuna önem verilerek rekabet artırılacaktır.
ii) Sektörde etkin rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeler tamamlanacak, mevcut düzenlemeler değişen teknoloji ve pazar yapısının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirilecek ve düzenlemelerin zamanında ve etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır.
iii) Ekonomide verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısındaki bölgesel farklılıklar da azaltılarak, toplumun tüm kesimlerinin, geniş bant teknolojileri başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi artırılacak, uygun maliyetlerle yaygın kullanımı sağlanacaktır.

Hükümetimizi yapmış olduğu son derece önemli ve isabetli tespitler için kutluyor, en kısa zamanda sonuç alınmasını bekliyoruz.

Birinci alt maddede belirtilen alternatif altyapıların alternatif telekomünikasyon işletmecileri tarafından kurulmasına başlanmış ve bu işletmeciler tarafından bugüne kadar toplamda 10.000 kilometre fiber optik altyapısı döşenmiştir. TELKODER olarak alternatif altyapıların kurulmasını hızlandırmaya yönelik önerilerimiz şunlardır:

” Şehirlerarası altyapı kurulumu için: Devlet demiryolları, karayolları, boru hatları, elektrik iletim hatları gibi kamu kuruluşlarının elinde bulunan güzergahların alternatif işletmeciler tarafından kolaylıkla ve bedelsiz olarak kullanabilmesi sağlanmalıdır.
” Şehiriçi altyapı kurulumu için: Belediyeler arasında uygulama birliği sağlanmalı, alternatif işletmecilere kurulum ve ücretlendirme kolaylığı getirilmelidir.
” Ülkelerarası altyapı kurulumu için: Sınır geçişlerinde ve deniz altı kurulumlarında talep edilen bürokratik işlemler azaltılmalı ve kolaylaştırılmalıdır.

Yine birinci alt maddede belirtilen alternatif hizmetlerin sunumuna alternatif işletmeciler tarafından başlanmıştır. Şu ana kadar alternatif işletmecilerin telefon alanında çağrı başlatma pazar payı %4, internet alanında pazar payı %7 ile sınırlı kalmıştır. Bu pazarlarda rekabetin hızla arttırılarak, Avrupa Birliği’nde alternatif işletmecilerin telefon alanında %40, internet alanında %54 olan pazar payları seviyelerine ulaşılması sağlanmalıdır.

İkinci alt maddede belirtilen ve etkin rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler arasında,

” “Yalın ADSL” – Telefon abonesi olmadan ADSL abonesi olunabilmesine imkan sağlanması,
” “Toptan Hat Kiralanması” – Yeni işletmecilerin telefon hatlarını toptan olarak kiralayabilmesi,
” “Yıkıcı Fiyatlandırmanın ve Fiyat Sıkıştırmasının Önlenmesi”,
” “Altyapı/Hizmet Ayırımı” – Altyapıların ve bu altyapılar üzerinden sunulan hizmetlerin birbirlerinden ayrılmaları
gibi düzenlemeler vardır. TELKODER ve tüm telekomünikasyon sektörü olarak beklentimiz bu düzenlemelerin süratle gerçekleştirilmesidir.

Yine ikinci alt maddede belirtilen ve değişen teknoloji ve pazar yapısının ortaya çıkardığı ihtiyaç doğrultusunda gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gereken düzenlemelerin en önemlileri şunlardır:

” Geçiş hakkı
” Numaralandırma
” Tarifeler
” Erişim ve arabağlantı
” Tüketici haklarının korunması
” Etkin piyasa gücü
” Yetkilendirme

Bu düzenlemelerin güncellenmesinde her zaman rekabetin geliştirilmesi ilkesinin temel alınması gerektiğine de dikkat çekmek istiyoruz.

Üçüncü alt maddede belirtilen ‘bölgesel farklılıkların azaltılması’, ‘genişbant internetin yaygınlaşması’ ve ‘uygun maliyetlerin oluşması’ hedeflerinin ancak tam rekabetin sağlanması ile mümkün olabileceğinin altını çizmek istiyoruz. Tam rekabetin sağlanmadığı bir ortamda bu hedeflerin gerçekleşemeyeceği açıkça görülmüştür. Tam rekabetin gerçekleşmesi ülkemiz, vatandaşlarımız ve ekonomimiz için kaçınılmaz hale gelmiştir.

Hükümetimiz, orta vadeli planı ile telekomünikasyon alanındaki siyasi iradesini ortaya koymuştur. TELKODER olarak bundan sonra bu iradenin süratle uygulanmasını bekliyor ve bu konuda Ulaştırma Bakanlığımızın ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun gerekli tedbirleri süratle alacağından kuşku duymuyoruz.