Telkoder’in Taraf Olduğu Kararlar

DosyaMahkemeAçıklama
DosyaMahkemeAçıklama
2021/4052Danıştay 13. D.30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere dair 2015 yılında Danıştay 13.Dairesi’ne Telkoder'in açtığı dava, dosyada verilen 29.11.2021 tarihli karar, 22 Şubat 2022 itibariyle Derneğimize tebliğ edilmiştir.

Danıştay 13.Dairesi kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin; a. Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları başlıklı 29.maddesinin (2) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca bir işletmecinin teknik altyapıyı kurmadığına veya süresinde gerekli güncellemeleri yapmadığına ilişkin bildiriminin yapılmasına rağmen, bu işletmeciye erişim hizmeti veren işletmecinin verdiği hizmete derhal son vermemesi halinde ihlalin niteliğine göre işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (% 3) kadar idari para cezası verilebilir veya işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilebilir.
hükmünü içerir 2.fıkrası; b. İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller başlıklı ve MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-30/12/2014-29221) İşletmecinin, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesine imkân sağlayacak kanun ve diğer düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uymaması halinde ihlalin niteliğine göre işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (% 3) kadar idari para cezası verilebilir veya işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilebilir. hükmünü içerir 30.maddesinin, c. Yeniden Yetkilendirilmeme başlıklı 35.maddesinin MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-30/12/2014-29221) Teknik altyapının kurulması ve iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali, haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğine dokunulması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi sebepleri ile yetkilendirmesi fesh/iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hisselerinden en az yüzde beşine (%5) sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketler yeniden yetkilendirilmez. hükmünü içerir 1.fıkrası, hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
DosyaMahkemeAçıklama
2021 Esaslı DosyalarAnkara 5. İdare Mah. 2021-1904 (2022-114)Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Davacı dernek tarafından; 5809 sayılı Elektronik Haberlesme Kanunu'nun 6. maddesinin (ö) bendi ile aynı Kanunun 7/3. maddesi ve Pazar Analizi Yönetmeligi'nin 5. maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile aynı Yönetmeligin 14. maddesi hükümleri uyarınca "Sabit Telefon Sebekesine Erisim Pazar Analizi Nihai Dokümanı"nın onaylanmasına iliskin 27.07.2021 tarih ve 2021/DK-SRD/206 sayılı Bilgi Teknolojileri Iletisim Kurulu kararının; hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
2021 Esaslı DosyalarAnkara 10. İdare Mah. 2021-1078Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Serbest Telekomünikasyon Isletmecilerinin üyesi oldugu davacı dernek tarafından, Sabit Sebekede Çagrı Sonlandırma Pazar Analizi Nihaî Dokümanı'nın onaylanmasına dair 01/12/2020 tarih ve 2020/DK-SRD/324 sayılı Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu kararının, "kendi abonesine gelen çagrılara iliskin sonlandırma hizmeti" sunan davacı dernek üyesi Sabit Telefon Hizmeti (STH) isletmecilerinin maliyet esaslı tarife belirleme yükümlülügüne tâbi kılınması iliskin kısmının; hukuka aykırı oldugu, yasal temelden yoksun oldugu, düzenleme nedeniyle üye isletmelerinin imkansız zararlarla karsı karsıya kalacagı, isletmecileri sektör dısına itecegi ileri sürülerek iptali ile yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Serbest Telekomünikasyon Isletmecilerinin üyesi oldugu davacı dernek tarafından, Sabit Sebekede Çagrı Sonlandırma Pazar Analizi Nihaî Dokümanı'nın onaylanmasına dair 01/12/2020 tarih ve 2020/DK-SRD/324 sayılı Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu kararının, "kendi abonesine gelen çagrılara iliskin sonlandırma hizmeti" sunan davacı dernek üyesi Sabit Telefon Hizmeti (STH) isletmecilerinin maliyet esaslı tarife belirleme yükümlülügüne tâbi kılınması iliskin kısmının; hukuka aykırı oldugu, yasal temelden yoksun oldugu, düzenleme nedeniyle üye isletmelerinin imkansız zararlarla karsı karsıya kalacagı, isletmecileri sektör dısına itecegi ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara 10. Idare Mahkemesince verilen 22/09/2021 tarih ve E:2021/1078 sayılı kararın maliyet esaslı tarife belirleme yükümlülügüne iliskin düzenleme nedeniyle üye isletmecilerin zarara ugrayacagı ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.
2021 Esaslı DosyalarDanıştay 13. D. 2021-354Yürütmenin Durdurulması Red Karar - 04/12/2020 tarih ve 31324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberlesme Sektöründe Kisisel Verilerin Islenmesi ve Gizliligin Korunmasına Iliskin Yönetmelik'in 4. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendinin, 6. maddesinin 4. fıkrasının, 7. maddesinin baslıgındaki "riskin ve" ibaresi ile 1. fıkrasının, 8. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin ve 10. maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
DosyaMahkemeAçıklama
2020 Esaslı DosyalarAnkara 3. İdare Mah. 2020-1407Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Davacı dernek tarafından, Kahramankazan Belediyesine ait Kazanbel Net Iletisim Bilgi Teknoloji Ticaret Limited Sirketi'nin 5809 sayılı Kanun uyarınca Türkiye çapında altyapı isletmeciligi hizmeti ve internet servis saglayıcılıgı hizmetleri unmak üzere yetkilendirilmesine dair 17/04/2020 tarihli Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu isleminin, hukuka aykırı oldugu iddiasıyla iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

İlk Derece Karar - Davacı dernek tarafından, Kahramankazan Belediyesine ait Kazanbel Net Iletisim Bilgi Teknoloji Ticaret Limited Sirketi'nin 5809 sayılı Kanun uyarınca Türkiye çapında altyapı isletmeciligi hizmeti ve internet servis saglayıcılıgı hizmetleri unmak üzere yetkilendirilmesine dair 17/04/2020 tarihli Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu isleminin, hukuka aykırı oldugu iddiasıyla iptali istenilmektedir.

İstinaf Karar - Ankara 3. Idare Mahkemesince verilen 30/03/2021 tarih ve E:2020/1407, K:2021/646 sayılı kararın istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.
2020 Esaslı DosyalarAnkara 9. İdare Mah. 2020-2174Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Kapalı ceza infaz kurumlarında TELKODER üyesi isletmeciler tarafından üretilen arama kartlarının da satısının mümkün hale getirilmesi yönünde karar alınarak gerektiginde teknik gerekliliklerin objektif sekilde belirlendigi ihale/yarısma süreci sonunda arama kartı hizmetlerinin karsılanması, ceza infaz kurumlarının anlasmalı kurulusu olan ARG Elektronik Limited Sirketi tarafından olusturulan sisteme TELKODER üyesi isletmecilerin kartlarının da tanımlanması ve uyumlu hale getirilmesi için gerekli islemlerin tesisi istemiyle davacının Adalet Bakanlıgına 04.08.2020 tarihinde yaptıgı basvurunun zımnen reddine iliskin islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

İlk Derece Karar - Kapalı ceza infaz kurumlarında TELKODER üyesi isletmeciler tarafından üretilen arama kartlarının da satısının mümkün hale getirilmesi yönünde karar alınarak gerektiginde teknik gerekliliklerin objektif sekilde belirlendigi ihale/yarısma süreci sonunda arama kartı hizmetlerinin karsılanması, ceza infaz kurumlarının anlasmalı kurulusu olan ARG Elektronik Limited Sirketi tarafından olusturulan sisteme TELKODER üyesi isletmecilerin kartlarının da tanımlanması ve uyumlu hale getirilmesi için gerekli islemlerin tesisi istemiyle davacının Adalet Bakanlıgına 04.08.2020 tarihinde yaptıgı basvurunun zımnen reddine iliskin islemin; 5809 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Kanun'a açıkça aykırılık teskil ettigi, amaç unsuru bakımından hukuka aykırı oldugu, dernek üyesi isletmecilerin sundugu sifreli/kazımalı kart ile Türk Telekom tarafından sunulan ve sisteme entegre edilmis smart kart arasında teknik anlamda hiçbir farklılıgın mevcut olmadıgı, dolayısıyla ARG sisteminin Türk Telekom'a ait ve Türk Telekom'a özel bir uygulama/yazılım olmaması gözetildiginde TELKODER üyesi isletmecilerin kartlarının da ARG Elektronik Limited Sirketi tarafından yapılacak uyumlulastırma süreci sonucunda kapalı cezaevinde kullanılan görüsme sistemi ile uyumlu hale getirilebilecegi, Adalet Bakanlıgının mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu'na tabi oldugu, kamu ihale usulüne aykırı hizmet alımının açıkça hukuka aykırı oldugu, Adalet Bakanlıgı tarafından ARG sistemi ile uyumlu kart hizmeti satın alınacagına iliskin bir duyuru gerçeklestirilmedigi gibi telekomünikasyon sirketlerine yönelik bir ihalenin de açılmadıgı, mevcut uygulamada dogrudan temin usulünün hukuka aykırı olarak kullanıldıgı gözlemlenmekle birlikte anılan usulün uygulanmasını mesru kılan bir nedenin bulunmadıgı, dava konusu islemin hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
2020 Esaslı DosyalarDanıştay 10. D. 2020-2687Yürütmenin Durdurulması Red Karar -04/01/2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Iletisim ve Ticari Elektronik Iletiler Hakkında Yönetmelikte Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmeligin 2. maddesinin (Kurulus tanımı kısmının), 9. ve 11. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
DosyaMahkemeAçıklama
2018 Esaslı DosyalarAnkara 9. İdare Mah. 2018-640Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Davacı tarafından, Istanbul Büyüksehir Belediye Baskanlıgının 5809 sayılı Elektronik Haberlesme Kanunu ile isletmecilere tanınan geçis hakkı uygulamasını fiilen kullanılamaz hale getirdiginden ve kendi istiraki olan Istanbul Elektronik Haberlesme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.S. ile Türk Telekomünikasyon A.S. lehine ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiginden bahisle Istanbul Büyüksehir Belediyesi hakkında sorusturma açılarak yaptırım uygulanması talebiyle yapılan basvurunun, Istanbul Büyüksehir Belediyesinin tesebbüs niteligini tasımaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca sorusturma açılmasına gerek olmadıgı gerekçesiyle reddine iliskin Rekabet Kurulunun 27.09.2017 tarih ve 17-30/489-222 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

İlk Derece Karar - Davacı tarafından, Istanbul Büyüksehir Belediye Baskanlıgının 5809 sayılı Elektronik Haberlesme Kanunu ile isletmecilere tanınan geçis hakkı uygulamasını fiilen kullanılamaz hale getirdiginden ve kendi istiraki olan Istanbul Elektronik Haberlesme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.S. ile Türk Telekomünikasyon A.S. lehine ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiginden bahisle Istanbul Büyüksehir Belediyesi hakkında sorusturma açılarak yaptırım uygulanması talebiyle yapılan basvurunun, Istanbul Büyüksehir Belediyesinin tesebbüs niteligini tasımaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca sorusturma açılmasına gerek olmadıgı gerekçesiyle reddine iliskin Rekabet Kurulunun 27.09.2017 tarih ve 17-30/489-222 sayılı kararının; Rekabet Kurulunun açıkça yasa ile üstlendigi görevi ifadan kaçındıgı, bunu yaparken tesebbüs kavramına iliskin geçmisteki kendi tespit ve nitelendirmeleri ile de çelistigi, sikayet edilen Istanbul Büyüksehir Belediyesinin Istanbul ilinde geçis hakkına konu tasınmazların büyük bir kısmının sahibi oldugu, bu anlamda Istanbul Büyüksehir Belediyesi sınırları içerisinde Istanbul Büyüksehir Belediyesinin geçis hakkı saglayıcısı olarak hakim durumda bulundugu, Istanbul Büyüksehir Belediyesinin ilgili ürün pazarının saglayıcı tarafında bu denli belirleyici bir durumda oldugu gibi aynı zamanda kendi sundugu hizmetin alıcısı konumunda da istiraki olan IST-TELKOM A.S. aracılıgıyla dogrudan faaliyette bulundugu, bir yandan ekonomik bütünlük olusturan bu iki tesebbüsün aynı zamanda aynı pazarın farklı alanlarında yer alan dikey anlasma yapma olanagı bulunan iki tesebbüs niteliginde oldugu, IBB-ISTELKOM ekonomik bütünlügünün bugün itibarıyla Istanbul ilinde neredeyse hiçbir isletmecinin yetki aldıgı alanda hizmet üretmesine izin vermeyecek bir noktaya geldigi, dava konusu islemin hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
2018 Esaslı DosyalarAnkara 16. İdare Mah. 2018-152Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Davacı Dernek tarafından, kapalı cezaevlerinde dernek üyesi isletmecilerin arama kartı hizmeti sunmalarının engellenmesi yoluyla rekabetin bozuldugu gerekçesiyle sorusturma yapılması ve ilgililer hakkında yaptırım uygulanması istemiyle yaptıkları basvurunun, 4054 sayılı Kanun kapsamında bulunmadıgı ve sikayet konusunun idari tasarruf oldugu gerekçesiyle reddine iliskin Rekabet Kurulu'nun 15.11.2017 tarihli ve 17-37/606-M sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

İlk Derece Karar - Davacı sirket tarafından, kapalı cezaevlerinde dernek üyesi isletmecilerin arama kartı hizmeti sunmalarının engellenmesi yoluyla rekabetin bozuldugu gerekçesiyle Adalet Bakanlıgı ve Türk Telekomünikasyon AS hakkında sorusturma yapılması ve ilgililere yaptırım uygulanması istemiyle yapılan basvurunun, 4054 sayılı Kanun kapsamında bulunmadıgı ve sikayet konusunun idari tasarruf oldugu gerekçesiyle reddine iliskin Rekabet Kurulu'nun 15.11.2017 tarihli ve 17-37/606-M sayılı kararının iptali istenilmektedir.
DosyaMahkemeAçıklama
2015 Esaslı Dosyalar
Ankara 13. İdare Mah. 2015-366İlk Derece Karar - Davacı dernek tarafından; sabit sebekeler üzerinden arama hizmet pazarına iliskin nihai pazar analizi dökümanının, 01.07.2014 tarihi itibariyle yürülüge girecek sekilde onaylanmasına dair 26.03.2014 tarih ve 2014/DK-SRD/171 sayılı Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu kararının; üçlü kriter testinin varlıgı halinde, pazar analiz sürecine devam edilmesi, pazarın düzenlenmesi, EPG belirlenmesi ve yükümlülüklerin getirilmesinin yasal zorunluluk oldugu, pazarda etkin rekabetin saglanamadıgı, Türktelekom'un tekelci konumunda herhangi bir degisikligin olmadıgı, pazara giris önünde engellerin bulundugu, pazar yapısının belirli bir dönem içinde kendiliginden rekabetçi yapıya kavusma imkanının bulunmadıgı, rekabet hukuku kurallarının tek basına uygulanmasının pazar aksaklıklarını gidermede yetersiz oldugu, tesis edilen islemin hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

İstinaf Karar - Davacı dernek tarafından; sabit sebekeler üzerinden arama hizmet pazarına iliskin nihai pazar analizi dökümanının, 01/07/2014 tarihi itibariyle yürülüge girecek sekilde onaylanmasına dair 26/03/2014 tarih ve 2014/DK-SRD/171 sayılı Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; sabit sebekeler üzerinden arama hizmet pazarına iliskin gerçeklestirilen bir önceki pazar analizi neticesinde alınan 08.12.2009 tarih ve 2009/DK-10/625 sayılı kurul kararı ile Türk Telekom'un tek basına etkin piyasa gücüne sahip isletmeci olarak belirlendigi, 3 yıllık yeniden degerlendirme süresi dolmadan alınan 19.12.2012 tarih ve 2012/DK-10/633 sayılı kurul kararı ile etkin piyasa gücüne sahip isletmeci olan Türk Telekom'un yükümlülüklerinin 2013 yılı sonuna kadar uzatıldıgı, daha sonra ise davaya konu 26.03.2014 tarih ve 2014/DK-SRD/171 kararı ile perakende seviyede sabit arama hizmetleri pazarının öncül düzenlemelere konu olmaktan çıkarılmasına ve bu baglamda Türk Telekom'a getirilen yükümlülüklerin kaldırılmasına iliskin pazar analizi dökümanının 01.07.2014 tarihi itibariyle yürürlüge girecek sekilde onaylandıgı, anılan kararın iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldıgının anlasıldıgı, sabit sebekeler üzerinden arama hizmet pazarına iliskin olarak pazar paylarına bakıldıgında, Türk Telekom'un pazar payının azaldıgı, sabit telefon hizmetleri isletmecilerinin pazar paylarının ise arttıgı, sabit sebekeler üzerinden arama hizmeti pazarının bir üst pazarı niteliginde olan ''Sabit Sebekede Çagrı Baslatma Pazarı ile Sabit Sebekede Çagrı Sonlandrıma Pazarının her ikisinin de düzenlenmis oldugu ve bu kapsamda isletmecilere öncül yükümlülükler getirildigi, nitekim son olarak 03/01/2013 tarihli ve 2013/DK-SRD/06 sayılı Kurul kararıyla Sabit Sebekede Çagrı Baslatma Pazarında Etkin Piyasa Gücü'ne sahip isletmeci olarak belirlenen Türk Telekominikasyon A.S.'ne getirilen yükümlülüklere ek olarak uygulanmak üzere 26.03.2014 tarih ve 2014/DK-SRD/172 sayılı kurul kararı ile '' Sabit Telefon Hizmeti Isletmecilerinin abonelerinin sabit sebeke isletmecisi ile olan iliskisini tamamen sona erdirerek sadece STH isletmecisinin abonesi olabilmesi, ve dolayısıyla erisim ve arama hizmetlerinin ilgili STH isletmecisi tarafından abonelere paket olarak sunulabilmesi için uygulanması gereklilik arz eden Toptan Hat Kiralama hizmeti sunma yükümlülügünün ilgili pazar kosullarında rekabetin tesisi ve gelistirilmesini teminen Sabit Sebeke Baslatma Pazarı kapsamında getirilmesi ve THK ile Tasıcı Ön Seçimi ya da tek basına Tasıyıcı Seçimi hizmeti üzerinden sunulacak arama hizmetlerinin, rekabetçi fiyat sınırları içerisinde sunulabilmesini saglayacak fiyat sıkıstırması yükümlülügü ve testinin anılan hizmetler (THK ve TÖS ya da sadece TS) bakımından Kurumun belirleyecegi usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasını teminen Toptan Hat Kiralama Nihai Dökümanı ve Fiyat Sıkıstırması Yükümlülügü Nihai Dökümanının'' 01.07.2014 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere onaylandıgı ve Sabit Sebekede Çagrı Baslatma Pazar Analiz Dökümanına eklendigi, dolayısıyla sabit arama hizmeti sunulabilmesi için toptan düzeyde getirilmesi gereken bir takım yükümlülüklerin ilgili isletmeciye getirildigi, inceleme yapılan 26 AB ülkesinin 18'inda bahse konu pazara iliskin olarak Etkin Piyasa Gücüne sahip isletmeci belirlenmedigi, nitekim Avrupa Komisyonu tarafından ilgili pazarın üçlü kriter testine tabi tutulmaksızın incelenebilecek ve yükümlülük getirilebilecek pazarlar arasından çıkarıldıgı hususları bir arada degerlendirildiginde, davalı idarece yapılan tespitler, anketler ve alınan kurum görüsleri degelendirilmek suretiyle uygulanan üçlü kriter testi sonucunda perakende seviyede sabit arama hizmetleri pazarının öncül düzenlemelere konu olmaktan çıkarılması ve Türk Telekom'a getirilen yükümlülüklerin kaldırılmasına yönelik sabit sebekeler üzerinden arama hizmet pazarına iliskin nihai pazar analizi dökümanının, 01.07.2014 tarihi itibariyle yürülüge girecek sekilde onaylanmasına dair 26.03.2014 tarih ve 2014/DK-SRD/171 sayılı Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadıgı gerekçesiyle davanın reddine iliskin olarak Ankara 13. Idare Mahkemesi'nce verilen 07/10/2016 gün ve E:2015/366, K:2016/2769 sayılı kararın; hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek kaldırılması ve dava konusu islemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.
2015 Esaslı Dosyalar
Ankara 17. İdare Mah. 2015-122Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Davacı tarafından, Türk Telekom Grubu'nun dikey bütünlesik yapısını çesitli uygulamalarıyla güçlendirdigi ve böylelikle pazarda mevcut olan giris engellerinin ve dikey bütünlesik yapının sebep oldugu pazar kapatıcı etkinin artmasını ve kalıcılasmasını saglayarak hakim durumunu kötüye kullandıgı iddiası üzerine yapılan önarastırma sonucu, 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca sorusturma açılmasına gerek olmadıgına ve sikayetin reddine iliskin 04/11/2014 tarih ve 14-43/789-352 sayılı Rekabet Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

İlk Derece Karar - Davacı tarafından, Türk Telekom Grubu'nun dikey bütünlesik yapısını çesitli uygulamalarıyla güçlendirdigi ve böylelikle pazarda mevcut olan giris engellerinin ve dikey bütünlesik yapının sebep oldugu pazar kapatıcı etkinin artmasını ve kalıcılasmasını saglayarak hakim durumunu kötüye kullandıgı iddiası üzerine yapılan önarastırma sonucu, 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca sorusturma açılmasına gerek olmadıgına ve sikayetin reddine iliskin 04/11/2014 tarih ve 14-43/789-352 sayılı Rekabet Kurulu kararının; Türk Telekom tarafından yapılan özel durum açıklamalarının çok açık bir niyet ve süreci ortaya çıkardıgı; Grubun rakiplerine karsı avantaj elde edebilmek için tek bir sirket gibi hareket edecek bir organizasyon içinde oldugu, Türk Telekom'un nihai hedefinin, özellestirme islemi sırasında zorunlu olarak gerçeklestirilen TTNET ayrıstırmasını fiilen islevsiz hale getirmek oldugu, bu durumun hakim durumun kötüye kullanılması hali oldugu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Ankara 17. Idare Mahkemesi'nin 28.03.2016 tarih ve E:2015/122, K:2016/604 sayılı kararının; Türk Telekom tarafından ilan edilen organizasyon degisikiliklerinin hatalı yorumlandıgı, mevcut durumun korunması gerektigi, yeni tedbirlere basvurulması gerektigi, Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu'nun bu entegrasyon islemine onay vermedigi, rekabet ihali için entegrasyon isleminin bizzat ve tek basına yeterli somut bir veri oldugu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar Düzeltme Karar - Ankara 17. Idare Mahkemesi'nin 28/03/2016 tarih ve E:2015/122, K:2016/604 sayılı kararının onanmasına dair Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin 15/06/2017 tarih ve E:2016/3792, K:2017/1960 sayılı kararının; 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile degisik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
2015 Esaslı Dosyalar
Ankara 18. İdare Mah. 2015-2386İlk Derece Karar - Piyasa aktörleri tarafından yapılan IP seviyesinde veri akıs erisimi ücretlendirilmesinde revizyon yapılması istemli basvurular üzerine tesis edilen; 11.12.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul kararı ile onaylanan ve 01.10.2014 tarihi itibariyle yürürlüge giren IP seviyesinde veri akıs erisimi hizmetine yönelik port ve transmisyon temelli ücretlerin genisbant internet piyasasına etkilerinin gözlemlenmesinden sonra degerlendirilmesine karar verilmesine iliskin 27.01.2015 tarih ve 2015/DK-ETD/45 sayılı Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu kararının; belirlenen ücretin maliyet temelli bir ücret olmaması ve belirlendigi tarihten on ay sonra yürürlüge girmesi nedeniyle yüksek kaldıgı, belirsiz bir süre olustugu, maliyet esaslı tarife belirlenmesi gerektigi ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
2015 Esaslı Dosyalar
Danıştay 13. D. 2015-235İlk Derece Karar - 30/12/2014 tarih ve 29221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberlesme Sektörüne Iliskin Yetkilendirme Yönetmeliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. ve 3. maddeleri ile 2. maddesinde yer alan "Söz konusu sistemleri kurmayan ve güncellemeyen isletmeciler; abonelere ve diger isletmecilere hizmet sunamaz; diger isletmeciler de söz konusu sistemleri kurmayan ve güncellemeyen isletmecilere hizmet sunamaz." cümlesinin iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesinin 12/11/2019 tarih ve E:2015/235, K:2019/3562 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2015 Esaslı Dosyalar
Danıştay 13. D. 2015-873Yürütmenin Durdurulması Red Karar - 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu Idari Yaptırımlar Yönetmeliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 1., 2., 3. ve 4. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

İlk Derece Karar - 30/12/2014 tarih ve 29221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu Idari Yaptırımlar Yönetmeliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 1., 2., 3. ve 4. maddeleri ile degistirilen asıl Yönetmeligin (Yönetmelik) 29. ve 30. maddeleri ile 35. maddesinin birinci fıkrası ve 43. maddesinin ikinci fıkrasının iptali istenilmektedir.
2015 Esaslı Dosyalar
Danıştay 13. D. 2015-2699Yürütmenin Durdurulması Red Karar - Davacı tarafından, Erisim Saglayıcıları Birligi Tüzügü'nün onaylanmasına dair Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun 17.04.2015 tarih ve 2015/DK-TIB/213 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

İlk Derece Karar - Erisim Saglayıcıları Birligi Tüzügü'nün onaylanmasına dair Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun 17/04/2015 tarih ve 2015/DK-TIB/213 sayılı kararının iptali istenilmektedir.
DosyaMahkemeAçıklama
2014 Esaslı Dosyalar
Ankara 8. İdare Mah. 2014-1793 (Katılan Sıfatı)
İlk Derece Karar - Internet servis saglayıcısı davacı sirket tarafından, TTNet hakkında, genisbant internet erisim hizmetleri pazarında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlâl edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan sorusturma sonucunda, TTNet'in, perakende genisbant internet erisim hizmetleri pazarında fiyat sıkıstırması yoluyla hakim durumunu kötüye kullanmadıgına yönelik tesis edilen Rekabet Kurulu'nun 19.12.2013 tarih ve 13-71/992-423 sayılı kararının; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun bakımından aynı tesebbüs çatısı altında bulunan Türk Telekom ile TTNET'in gerçeklestirdikleri eylemlerin de ancak birlikte degerlendirildiginde bir anlam kazanabilecegi, Türk Telekom'un, sabit telefon sebekesi ve toptan genis bant erisim hizmetleri piyasasında, TTNET'in de perakende genisbant internet erisim hizmetleri piyasasında hâkim durumda bulundugu, Türk Telekom'un, hâkim durumunun verdigi ekonomik parametreleri etkileyebilme gücü ile TTNET'in perakende tarifelerini isletmecilere sundugu sabit genisbant hizmetinin verilebilmesi için katlanılması zorunlu maliyetler olan toptan erisim ücretleri altına düsürerek fiyat sıkıstırması uygulamasının, hâkim durumun kötüye kullanılması niteligi tasıdıgı, zira Türk Telekom'un uyguladıgı fiyat sıkıstırması sebebiyle, ISS isletmecilerinin, teorik olarak maksimum etkinlik içerisinde faaliyet göstermeleri durumunda dahi, kâr elde edecek marjlar yakalayıp TTNET ile rekabet edebilmelerinin olanaksız oldugu, eksik sorusturma yapıldıgı, hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Ankara 8. Idare Mahkemesi'nin 09.06.2015 tarih ve
E:2014/1793, K:2015/965 sayılı kararının; fiyat sıkıstırması ve piyasa kapama gibi konuların Rekabet Kurumu'nun uzmanlık alanına girdigi, Avrupa'da bu tür konularda mahkemelerin son derece sınırlı inceleme yaptıgı, mahkeme kararında 4 aylık sürenin rekabet ihlali için yeterli görülmesini saglayacak ilkelerin ortaya konulamadıgı, kararın gerekçesiz oldugu ve eksik incelemeye dayandıgı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.


Karar Düzeltme - Ankara 8. Idare Mahkemesi'nin 09/06/2015 tarih ve E:2014/1793, K:2015/965 sayılı kararının bozulmasına dair Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin 18/05/2016 tarih ve E:2015/5104, K:2016/1849 sayılı kararının; 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile degisik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
2014 Esaslı Dosyalar
Ankara 10. İdare Mah. 2014-2209
İlk Derece Karar - Davacı tarafından, Türk Telekomünikasyon A.S.'nin sabit telefon hizmeti kapsamında telefon kartına iliskin fiyatlandırma yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiginden bahisle yapılan sikayet üzerine 6. madde ihlali bulunmadıgı, bu nedenle idari para cezası verilmesine yer olmadıgına iliskin Rekabet Kurulu'nun 25.06.2014 tarih ve 14-22/456-201 sayılı kararının; yeterli arastırma yapılmaksızın ve eksik gerekçeyle karar verildigi ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Yürütmenin Durdurulması Red Kararı - Davacı tarafından, Türk Telekominikasyon A.S.nin sabit telefon hizmeti kapsamında telefon kartına iliskin fiyatlandırma yoluyla 4054 sayılı Kanunun 6.maddesini ihlal ettiginden bahisle yapılan sikayet sonucunda davalı Idarece verilen 6.madde ihlali bulunmadıgı ve idari para cezası verilmesine yer olmadıgına dair 25.06.2014 tarih ve 14-22/456-201 sayılı Rekabet Kurulu kararının; Türk Telekominikasyon A.S.bayiilerine verdigi fiyatın diger isletmecilerin maliyetlerinin altında fiyat oldugu, fiyat/marj sıkıstırması olup olmadıgı, rakiplerin pazarda kalıcılıklarını sürdürmeye yeter kar elde edip edemedikleri incelenip degerlendirilmedigi iddiasıyla yürütmenin durdurulması ve iptali istenilmektedir.
2014 Esaslı Dosyalar
Ankara 12. İdare Mah. 2014-330 (Katılan Sıfatı)
İlk Derece Karar - Davacı sirket tarafından sunulan "Referans IP Seviyesinde Veri Akıs Erisimi Teklifinin" bazı maddelerinin tekliften çıkarılarak, bazı maddelerinin degistirilerek ve uygulamaya baslama süresinin 12 aydan 5 aya düsürülerek onaylanmasına iliskin Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun 11.12.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/634 sayılı kararının; en fazla yatırım yapan isletmeci konumunda bulundugu, haklı bir gerekçe olmadan sunulan teklifin teklif kapsamından çıkarıldıgı, gereksiz is gücü ve operasyonel maliyetler altına sokuldugu, ücretlerin keyfi sekilde düsürüldügü, hukuka ve mevzuata aykırı oldugu iddiasıyla iptali istenilmektedir.

İstinaf Karar - Davacı sirket tarafından sunulan "Referans IP Seviyesinde Veri Akıs Erisimi Teklifinin" bazı maddelerinin tekliften çıkarılarak, bazı maddelerinin degistirilerek ve uygulamaya baslama süresinin 12 aydan 5 aya düsürülerek onaylanmasına iliskin Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulunun 11/12/2013 tarih ve 2013/DK-ETD/634 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; uyusmazlıgın çözümü uzmanlık gerektiren ve teknik bir bilgiyi gerektirdiginden Mahkemelerinin 25.3.2015 günlü ara kararıyla davalı idarece belirlenen söz konusu tarifenin ''maliyet esaslı'' olarak belirlenip belirlenmediginin tespiti için yapılan bilirkisi incelemesi neticesinde Mahkemelerine sunulan bilirkisi ve ek bilirkisi raporlarında özetle, davalı Kurum tarafından hazırlanan tarifenin transmisyon ücretlendirmesinde, noktadan noktaya Metro Ethernet hizmeti ile VAE hizmeti arasındaki benzerlikler gözetilerek, Metro Ethernet hizmeti baz alındıgı, VAE transmisyon hizmeti ile noktadan noktaya Metro Ethernet hizmetlerinin isletmecilik açısından farklı oldugu, bu iki hizmetin veri veri hızı tanımlarında farkların oldugu, VAE hizmetinde gerçek ölçülen ortalama trafik miktarının gözetildigi, Metro Ethernet hizmetinde ise uçtan uca hattın kapasitesinin fiyatlandırıldıgı, davalı idarece belirlenen ve Mbps basına tarifelendirilen VAE transmisyon ücretinin, benzer Metro Ethernet ücretinden farklı olması gerektigi, birbirine benzer oldugu iddia edilen VAE transmisyon hizmeti ile NN ME hizmeti arasında teknik ve topolojik farklılıkların ücretlendirme çalısmasında göz önünde bulundurulup bulundurulmadıgının açık olmadıgı ve belirlemenin açık oldugunu gösteren bilimsel ve/veya hesapsal bir çalısma yapılmadıgından davalı Kurum tarafından belirlenen tarifenin transmisyon tarafında teknik olarak açık olmayan unsurların mevcut oldugu'' görüslerine yer verildigi, bu durumda; davalı Kurum tarafından yapılan ücretlendirmenin uygun ve makul sekilde hazırlanmadıgı, bu itibarla 5809 sayılı Kanunda yer alan niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik, verimlilik, açıklık, seffaflık ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı davranıldıgı anlasıldıgından, 11.12.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/634 sayılı dava konusu kararda hukuka uyarlık görülmedigi gerekçesiyle, dava konusu islemin iptaline iliskin olarak Ankara 12. Idare Mahkemesi'nce verilen 02/05/2017 gün ve E:2014/330, K:2017/1327 sayılı kararın; hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.

Danıştay Bozma Kararı - Ankara Bölge Idare Mahkemesi 7. Idarî Dava Dairesi'nin 14/03/2018 tarih ve E:2017/927, K:2018/259 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

İstinaf Karar Bozma Sonrası - Davalı idarenin talebi üzerine davacı sirket tarafından hazırlanarak sunulan Referans IP Seviyesinde Veri Akıs Erisimi Teklifi'nde port ve transmisyon temelli ücretlendirme kapsamında degisiklik yapılmasına iliskin Teklif'in, bazı maddelerinin Teklif'ten çıkarılarak, bazı maddelerinin degistirilerek ve uygulamaya baslama süresinin 12 aydan 5 aya düsürülerek onaylanmasına iliskin Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulunun (Kurul) 11/12/2013 tarih ve 2013/DK-ETD/634 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; uyusmazlıgın çözümü uzmanlık gerektiren ve teknik bir bilgiyi gerektirdiginden Mahkemelerinin 25.3.2015 günlü ara kararıyla davalı idarece belirlenen söz konusu tarifenin ''maliyet esaslı'' olarak belirlenip belirlenmediginin tespiti için yapılan bilirkisi incelemesi neticesinde Mahkemelerine sunulan bilirkisi ve ek bilirkisi raporlarında özetle, davalı Kurum tarafından hazırlanan tarifenin transmisyon ücretlendirmesinde, noktadan noktaya Metro Ethernet hizmeti ile VAE hizmeti arasındaki benzerlikler gözetilerek, Metro Ethernet hizmeti baz alındıgı, VAE transmisyon hizmeti ile noktadan noktaya Metro Ethernet hizmetlerinin isletmecilik açısından farklı oldugu, bu iki hizmetin veri veri hızı tanımlarında farkların oldugu, VAE hizmetinde gerçek ölçülen ortalama trafik miktarının gözetildigi, Metro Ethernet hizmetinde ise uçtan uca hattın kapasitesinin fiyatlandırıldıgı, davalı idarece belirlenen ve Mbps basına tarifelendirilen VAE transmisyon ücretinin, benzer Metro Ethernet ücretinden farklı olması gerektigi, birbirine benzer oldugu iddia edilen VAE transmisyon hizmeti ile NN ME hizmeti arasında teknik ve topolojik farklılıkların ücretlendirme çalısmasında göz önünde bulundurulup bulundurulmadıgının açık olmadıgı ve belirlemenin açık oldugunu gösteren bilimsel ve/veya hesapsal bir çalısma yapılmadıgından davalı Kurum tarafından belirlenen tarifenin transmisyon tarafında teknik olarak açık olmayan unsurların mevcut oldugu'' görüslerine yer verildigi, bu durumda; davalı Kurum tarafından yapılan ücretlendirmenin uygun ve makul sekilde hazırlanmadıgı, bu itibarla 5809 sayılı Kanunda yer alan niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik, verimlilik, açıklık, seffaflık ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı davranıldıgı anlasıldıgından, 11.12.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/634 sayılı dava konusu kararda hukuka uyarlık görülmedigi gerekçesiyle, dava konusu islemin iptaline iliskin olarak Ankara 12. Idare Mahkemesi'nce verilen 02/05/2017 gün ve E:2014/330, K:2017/1327 sayılı kararın; hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek istinaf basvurusunun kabulü ile anılan kararın kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.
2014 Esaslı Dosyalar
Danıştay 13. D. 2014-2037
İlk Derece Karar - Erisim Saglayıcıları Birligi Tüzügü'nün onaylanmasına iliskin 30/04/2014 tarih ve 2014/DK-TIB/236 sayılı Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu kararının iptali istenilmektedir.

Yürütmenin Durdurulması Red Kararına Karşı İtiraza İlişkin Karar

AYM Karar
2014 Esaslı Dosyalar
Danıştay 13. D. 2014-5016
İlk Derece Karar - Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun 22/09/2014 tarih ve 2014/DK-THD/466 sayılı kararı ile onaylanan Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına Iliskin Usul ve Esaslar'ın 4., 5 ve 6. maddelerinin iptali istenilmektedir.
2014 Esaslı Dosyalar
Danıştay 13. D. 2014-5294 (Katılan Sıfatı)
Yürütmenin Durdurulması Karar - Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun 16.10.2014 tarih ve 2014/DK-ETD/523 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüge giren Türk Telekom Referans Arabaglantı Teklifi'nin "Toptan Hat Kiralama" baslıklı Ek-1'inde yer alan 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12, 7.3.13, 7.3.17. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

İlk Derece Karar - Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu (Kurul)'nun 16/10/2014 tarih ve 2014/DK-ETD/523 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüge giren Türk Telekom Referans Arabaglantı Teklifi'nin "Toptan Hat Kiralama" baslıklı Ek-1'inde yer alan 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12, 7.3.13, 7.3.17. maddelerinin iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesinin 27/11/2018 tarih ve
E:2014/5294, K:2018/3350 sayılı kararının aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması taraflarca karsılıklı olarak istenilmektedir.
2012/1332
Ankara 4. İdare Mah. Türk Telekom’un özelleştirilmesine dair Değer Tespit Komisyonu raporunun verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2012/1332 Esas Nolu Kararı
DosyaMahkemeAçıklama
2013 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)Danıştay 13. D. 2013-77
İlk Derece Karar - Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun (Kurul) 22/08/2012 tarih ve 2012/DK-59/406 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüge giren "Telekomünikasyon Iletisim Baskanlıgının Görev ve Yetkileri Kapsamında Sabit Telefon Hizmeti Isletmecilerinin Kuracakları Altyapılara Iliskin Usul ve Esaslar"ın (Usul ve Esaslar) 3. maddesinin iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesinin 11/12/2019 tarih ve E:2013/77, K:2019/4236 sayılı kararının iptale iliskin kısmının davalı idare, redde iliskin kısmının davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2013 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)Danıştay 13. D. 2013-2910
İlk Derece Karar - Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun (Kurul) sabit telefon isletmecilerinin trafiklerine iliskin 18/07/2013 tarih ve 2013/DK-TIB/401 sayılı kararının 1., 2., 3. ve 5. maddelerinin iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11/12/2019 tarih ve E:2013/2910, K:2019/4233 sayılı kararlarının iptale ilişkin kısmının davalı idare, redde ilişkin kısmının davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2009/5170
Danıştay 13. D.
BTK’nın 2009/DK-08/328 sayılı kararının iptaline yönelik kısmı kabul verilen Danıştay 13. Dairesi’nin 2009/5170 Esas Nolu Kararı
2012/685
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Türk Telekom’un perakende internet sunumuna yönelik BTK Kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin itiraz kapsamında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2012/685 Esas Nolu Kararı
DosyaMahkemeAçıklama
2012 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)Danıştay 13. D. 2012-659İlk Derece Karar - Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun 21/12/2011 tarih ve 2011/DK-07/651 sayılı kararının Türk Telekomünikasyon A.S.'nin (Türk Telekom) perakende düzeyde günlük ve saatlik internet tarifesi ve kampanyasına onay verilmesine iliskin kısmının iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesinin 21/12/2018 tarih ve E:2012/659, K:2018/4279 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2012 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2012-1346İlk Derece Karar - 18.2.2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. maddesinin, 27.6.2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliginin eki Ek-A1'in 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin ikinci ve üçüncü cümlelerinin yürürlükten kaldırılmasına, aynı bendin 5. cümlesinde yer alan "tahsis edilen" ibaresinin "ikincil tahsisi yapılan ve ülkenin her yerinden 7 hane çevrilmek suretiyle aranan" seklinde degistirilmesine ve aynı bende 5. cümleden sonra gelmek üzere "Ancak, yeni yerel aranır numara grupları Kurum tarafından belirlenebilir." cümlesinin eklenmesine iliskin kısımlarının, bu kurallar ile 444 ile baslayan (444'lü) numaraların kullanımının süresiz olarak ve tümüyle Türk Telekoma bırakıldıgı, benzeri yerel aranır numaraların belirlenmesi ve tahsisi konusunda da Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumuna (Kurum) takdir yetkisi verildigi, bu nedenlerle dava konusu kuralların 5809 sayılı Elektronik Haberlesme Kanunu ile Numaralandırma Yönetmeligi'nde belirtilen esit sartlardaki isletmeciler arasında ayrım gözetilmemesi ve rekabet ortamının saglanması ilkelerine aykırılık olusturdugu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesinin 13/12/2016 tarih ve E:2012/1346, K:2016/4240 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2012 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2012-1810İlk Derece Karar - 17/03/2012 tarih ve 28236 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberlesme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeligi Ek-4'ün Uygulamasına Iliskin Teblig'in (Teblig) 9. ve 12. maddelerinin iptali istenilmektedir.
2012 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2012-1885İlk Derece Karar - TTNET A.S.’nin Türk Telekomünikasyon A.S. ile aynı alanda faaliyette bulunmasının rekabet ihlâli yaratacagı ve TTNET A.S.’nin sabit telefon hizmet alımı ihalelerinde diger isletmeciler tarafından teklif edilmesi mümkün olmayan fiyatlar verdigi iddialarına yönelik olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41. maddesi uyarınca sorusturma açılmasına gerek olmadıgına ve davacının sikâyetinin reddine iliskin Rekabet Kurulu'nun ( Kurul) 26.01.2012 tarih ve 12-03/96-35 sayılı kararının; Rekabet Kurumu tarafından TTNET A.S. ve Türk Telekomünikasyon A.S.'nin ekonomik bütünlük oldugu kabul edilmisken dava konusu kararda sadece TTNET'e ait pazar payının dikkate alındıgı, söz konusu ekonomik bütünlügün pazarda hakim durumda bulundugu, Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu'nca (BTK) TTNET tarafından sunulan tekliflerin maliyetlerin altında oldugunun kabul edildigi, TTNET'in ihaleye teklif verirken henüz kamuya açıklanmamıs Türk Telekom tarifesini esas aldıgı, maliyet analizinin gerçegi yansıtmadıgı, çagrı baslatma ve çagrı sonlandırma dısında da maliyet bilesenlerinin olması gerektigi, TTNET'in az sayıda yapılan bütün ihaleleri kazandıgı, yıkıcı fiyat tespitine iliskin bütün kriterlerin gerçeklestigi ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin 12/10/2016 tarih ve E:2012/1885, K:2016/3232 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2012 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2012-3214İlk Derece Karar - Sektörde rekabeti saglayacak etkin kararlar alınmaması sebebiyle tüketicilere cazip ürünler sunumunun mümkün olmadıgı, islem süreçlerinde kırtasiyecilik artırılarak mevcut yapının devamına ve tekel konumunda olan TTNET'in korunmasına sebep olacak islemler tesis edildigi, ISS degisikligi sürecinin karmasıklastırılarak zorlastırıldıgı, abonelik sözlesmesi ve talep formunu imzalamıs bir tüketicinin isletmeci tarafından aranacagı ve onayı alındıktan sonra adeta ikinci bir abonelik tesis edilmis olacagı, ISS degisikligi ile yeni abonelik kurulurken yönetmelikte belirtilen hususlar dısında, teyit asaması adı altında farklı bir yükümlülügün getirilmesinin kabul edilemez oldugu, ISS degisikligini güçlestirmek suretiyle rekabetsizlik hâlinin kalıcı hâle gelecegi, teyit asaması adı altında isletmeciye ciddi bir ek maliyet getirilmesinin ISS hizmetleri maliyetlerine dogrudan yansıyacagı ve hizmet bedelinin artmasına neden olacagı ileri sürülmistir.

Savcı Düşüncesi - Abone degisikligi için, abonenin bu konudaki iradesinin ortaya konulması yeterli ve tek sart olması gerekirken, dava konusu işlemle, alıcı işletmeciye ayrıca telefonla arama, yapılan görüşmeleri kayıt altına alma ve bu kayıtları en az bir yıl süreyle muhafaza altına alma zorunluluğu getirilmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.
2008/14245

Danıştay 13. D.
Türk Telekom’un perakende tarifelerini toptan tarifelerin altında belirlemek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla TELKODER tarafından yapılan şikayet başvurusunun...
DosyaMahkemeAçıklama
2011 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2011-668
İlk Derece Karar - Davacı Dernek tarafından, yalın DSL konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hakkında yaptırım uygulanması talebiyle yapılan 04.11.2010 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 20.12.2010 tarih ve 77241-34480 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Kurum) Tarifeler Dairesi Başkanlığı işleminin; Türk Telekom'un, geciktirici taktikler uygulamak suretiyle rekabeti ihlâl ettiği, bu tür davranışlarının da süreklilik arz ettiği, vergilendirme ihtilafı sebebiyle uygulamanın geciktirilemeyeceği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 28/12/2017 tarih ve E:2011/668, K:2017/4433 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2011 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2011-851
İlk Derece Karar - Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) "Data Devrelerinde Hacim Bazlı İndirim" konusundaki yükümlülüklerini süresinde yerine getirmediği öne sürülerek yaptırım uygulanması istemiyle davacı tarafından yapılan 25.10.2010 tarihli başvurunun reddine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Kurum) Tarifeler Dairesi Başkanlığı'nın 04.01.2011 tarih ve 299-106 sayılı işleminin; Türk Telekom'un geciktirici taktikler uygulamak suretiyle rekabeti ihlâl ettiği, Türk Telekom'un bu tür davranışlarının süreklilik kazandığı, başvurudan sonra durumun düzeltilmesinin ihlâli ortadan kaldırmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıştay Onüçüncü Dairesinin 28/12/2017 tarih ve E:2011/851, K:2017/4432 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir
2011 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2011-2781
İlk Derece Karar - Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu (Kurum) Lisans ve Sözlesmeler Dairesi Baskanlıgı'nın 13.05.2011 tarih ve 27881-12860 sayılı isleminin, sabit telefon hizmeti (STH) isletmecilerinin bilgi ve danısma numaraları hizmeti sunabilmesi için gerekli tahsis islemlerinin baslatılması istemiyle yapılan basvurunun reddine iliskin kısmının; numara tahsisi konusunda ayrımcılık yapıldıgı, sabit telefon hizmeti isletmecilerine bilgi ve danısma numarası tahsislerinin sürüncemede bırakıldıgı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin 28/12/2017 tarih ve E:2011/2781, K:2017/4431 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2011 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2011-2782
İlk Derece Karar - Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu (Kurum) Lisans ve Sözlesmeler Dairesi Baskanlıgı'nın 13.05.2011 tarih ve 27881-12860 sayılı isleminin, Istanbul, Ankara ve Izmir illeri öncelikli olmak üzere, daha çok sayıda ve genislikte bos numara bloklarının sabit telefon hizmeti (STH) isletmecilerine tahsis edilmesi ve Türk Telekomünikasyon A.S. (Türk Telekom) hakkında sorusturma açılarak yaptırım uygulanması istemiyle yapılan basvurunun reddine iliskin kısmının; blok doluluk oranlarının % 20 olmasına ragmen yeterli sayıda numara tahsisi yapılamadıgı, tahsis sürecinin sürüncemede bırakıldıgı, STH'ler için ayrılan 900'lü blokların 900'lü numaralar ile karıstırılacagı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin 28/12/2017 tarih ve E:2011/2782, K:2017/4434 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
2011 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2011-3845İlk Derece Karar - Türk Telekomünikasyon A.S.'nin (Türk Telekom) perakende seviyede genisbant internet hizmeti sunma talebine izin verilmesine iliskin Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu'nun 04.08.2011 tarih ve 2011/DK-10/411 sayılı kararının; Türk Telekom'un özellestirilmesi sırasında Rekabet Kurumu’ndan görüs istenildigi ve 21.07.2005 tarih, 05-48/681-175 sayılı kararla internet servis saglayıcılıgı faaliyetlerinin ayrıstırılması gerektiginin belirtildigi, bu hususun ihale sartnamesine konuldugu, isteklilerin bunu yazılı beyanla taahhüt ederek ihaleye katıldıgı, Türk Telekom'un genisbant altyapı pazarında etkin piyasa gücüne sahip isletmeci oldugu, erisim saglama ve ayırım gözetmeme yükümlülügünün bulundugu, dava konusu islem tarihi itibarıyla TTNet A.S.'nin perakende internet pazarında payının %86,41 olup, en yakın takipçisi Superonline'nın % 4,25 pazar payına sahip oldugu, dava konusu islemin dayanagı olarak belirtilen Rekabet Kurulu'nun 10.11.2010 tarih ve 567 sayılı kararında tümüyle Türk Telekom'un perakende seviyede genisbant internet hizmeti sunmasına iliskin çekincelere yer verildigi, davalı idare tarafından bu kararın hukuki tavsifinin hatalı yapıldıgı ve dava konusu islemde bu karardan degil, bu kararın bildirimine iliskin yazıdan alıntı yapıldıgı, davalı idare tarafından Rekabet Kurumu'na gönderilen 11.08.2010 tarih ve 66351 sayılı görüs yazısında da menfi tespit verilmesi hâlinde rekabet kosullarının tamamen bozulacagının vurgulandıgı, yine davalı idarenin 12.07.2006 tarih ve 2006/DK-07/433 sayılı kararı ile bu talebe daha önce izin verilmedigi, tüm bu kosullarda hiçbir degisiklik olmadıgı, öte yandan, toptan genisbant piyasası pazar analizinde de hâlâ rekabetin olmadıgının vurgulandıgı, dava konusu islemin tekellesme sonucunu doguracagı, 5809 sayılı Kanun'daki rekabete iliskin ilkelere aykırı oldugu, kamu yararı degil, Türk Telekom'a menfaat saglamak amaç oldugundan islemin bu yönüyle de hukuka aykırı oldugu, usulde paralellik ilkesi uyarınca dava konusu islem tesis edilmeden önce Rekabet Kurumu'ndan görüs istenmesi gerektigi, kaldı ki, 5809 sayılı Kanun'un 6/b maddesinin de bunu gerektirdigi ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin 03/11/2015 günlü, E:2011/3845, K:2015/3732 sayılı kararının hukuka uygun olmadıgı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması, davalı idare ve davalı idare yanında davaya katılan tarafından istenilmektedir.

Karar Düzeltme Karar - Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nca verilen, Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin 03/11/2015 tarih ve E:2011/3845, K:2015/3732 sayılı kararının onanmasına iliskin 16/05/2018 tarih ve E:2016/2389, K:2018/2386 sayılı karara karsı, davalı idare ve davalı idare yanında müdahil karar düzeltme isteminde bulunmaktadır.
2009/4562
Danıştay 13. D.
Türk Telekom’un Fikshatt tarifesine ilişkin BTK’nın 21.05.2009 tarih ve 2009/DK-07/243 sayılı kararının 3. ve 4. bentlerinin iptalini öngören Danıştay 13. Dairesi’nin 2009/4562 Esas Nolu Kararı
DosyaMahkemeAçıklama
2010 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2010-610
İlk Derece Karar - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Kurum) tarafından hazırlanan ve 12.11.2009 tarihli, 27404 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarife Yönetmeliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 7. ve 8. maddeleri uyarınca yürürlüğe giren ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. abonelerinden sabit telefon hizmeti sunan işletmecilerin abonelerine yapılacak olan aramaların, şehiriçi ve şehirlerarası aramalar farketmeksizin tüm vergiler dâhil 24 krş/dk olarak ücretlendirileceğine yönelik Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarifesi'nin yürürlüğe konulmasına ilişkin Kurum kararının; 5809 sayılı Kanun'da yer alan ilkelere aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Temyiz Karar - Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin 22/06/2015 günlü, E:2010/610, K:2015/2528 sayılı kararının hukuka uygun olmadıgı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.
2010 Esaslı Dosyalar (2014 sonrası kararları)
Danıştay 13. D. 2010-666
İlk Derece Karar - Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom), abonelerine yönelik HesaplıHATT, StandartHATT, ŞirketHATT ve KonuşkanHATT tarife seçeneklerinin yeni abone alımına kapatılmasına ilişkin başvurusunu uygun bulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 29.12.2009 tarih ve 2009/DK-07/694 sayılı kararının; şeffaflık ilkesi ve tüketici haklarını ihlal ettiği, sabit telefon hizmeti pazarında yaşanan daralmaya rağmen Türk Telekom'un gelirlerini arttırdığı, rekabetin oluşmadığı söz konusu pazarda dava konusu karar
ile rekabetsizlik hâlinin derinleştiği, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olan Türk Telekom hakkında daha etkin kararlar alınarak yeterli serbestleşmenin sağlanması gerektiği, HesaplıHATT tarifesinin abonelerin önemli bir kısmı açısından önerilen yeni tarifelere göre daha uygun olduğu, işlemin dayanağı olan Yönetmelik hükmünün Kanun'a aykırı olması sebebiyle işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.


Temyiz Karar - Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 18/11/2016 tarih ve E:2010/666, K:2016/3789 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir