Telkoder’den Duyuru

Kategori: Duyurularımız Tarih: 29 Temmuz 2004

Değerli Üyelerimiz ve Değerli İşletmeciler,

TTAŞ TELEKOM SEKTÖRÜNÜN SERBESTLEŞMESİNE DİRENİYOR

Mevcut Hükümetin bu konuda siyasi iradesi ile çelişen TTAŞ’ nin bu tutumunu anlamak mümkün değil.
17 Mayıs 2004 de büyük hedeflerle ve ümitlerle dağıtılan Lisanslar hükümsüz ve işlevsiz kılınmak isteniyor.

TTAŞ mevcut tutumu ile Telekom sektörünün gelişmesini sağlayacak bu yeni süreci başlamadan bitirmek istiyor.

Halka daha ucuz ve daha kaliteli telefon hizmeti vermek için büyük yatırımlar yaparak sektöre dahil olan yeni işletmecilerle diğer ülkelerde olduğu gibi normal şartlarda rekabete girmesi beklenen TTAŞ, bunun yerine, hala tekel konumunda olduğu arabağlantı ücretlerini AB ortalamalarının 5 katı olarak tutmak suretiyle yeni işletmecileri çalışamaz hale getirip alışkın olduğu tekel konumunu fiilen sürdürmek istiyor.

Şehirlerarası ve Milletlerarası telefon hizmetlerinin özel firmalarca da verilebilmesi için 17 Mayıs 2004′ den itibaren 38 firmaya bedel ve teminatlar karşılığı lisanslar verildi. Lisans alan firmalar, işlerini yapabilmek için Türk Telekom’ un bazı hizmetlerini kullanmak zorunda olduklarından, Türk Telekom ile ” Arabağlantı ” sözleşmeleri yapmak için toplantılar yaptılar.

Türk Telekom bu görüşmelerde çok ağır şartlar öne sürdü. Yeni işletmecilerden istenen bu şartların en kabul edilmezi ise, Avrupa’ nın 5 katı pahalı fiyatlar istemesiydi.

Bu şartlar altında, vatandaşlara ucuz ve kaliteli hizmet sunmak için ruhsat alan işletmecilerin çalışabilmesi mümkün olmadığından, bu işletmeciler Türk Telekom ile anlaşamadılar ve sözleşme imzalamadılar.

Telefon hizmeti verecek işletmeciler olarak verdiğimiz mücadeleler sonucunda Türk Telekom, bizlerin temsilcileriyle masaya oturmaya karar verdi. TELKODER Başkanı Yusuf Ata ARIAK tarafından önerilen ve Türk Telekom Genel Müdürü Mehmet EKİNALAN’ ca kabul edilen bu anlaşmaya göre görüşme şartları şunlardı :

– Görüşmeler tam yetkili 3-4 kişilik ekipler arasında olacak.
– Görüşmeler 3 gün sürecek ve 28 Temmuz 2004 saat 18.00′ de tamamlanacak.
– Taraflar her türlü bilgi / belgeyi karşılıklı konuşacak ve bir uzlaşmaya varmaya çalışacak.
– Görüşmeler süresince, basına ve kamuoyuna açıklama yapılmayacak.
– 28 Temmuz 2004 saat 18.00′ de, ya tam anlaşma veya anlaşmazlık hali tesbit edilecek.

Bu çerçevede 26, 27 Temmuz 2004′ de Türk Telekom’da, 28 Temmuz 2004’de TELKODER’ de görüşmeler yapıldı. Konuyla ilgili olarak tutulan notların özeti şudur:

İşletmecileri temsil eden heyet, daha önce yapılan toplantılarda görüş birliğine varılan,arabağlantı konusunda başta ücret olmak üzere aşağıdaki konuların görüşülmesine karar vermiştir :

1. Arabağlantı ücretleri
2. Off-Peak uygulaması
3. SS7 Arabağlantısı için istenen bedel
4. Teminat Mektubu
5. Kiralık Hat
6. Testler
7. Yanıt Sinyali
8. Arabağlantı Nokta Sayısı
9. TTAŞ’ nin İşletmeciye sağlayacağı Hizmet Kalitesi

Görüşmelerde, Arabağlantı ücretleri konusunda TTAŞ kendi maliyetlerini bilmediğini, bu maliyetlerin belirlenebilmesi için TK’ nın kendilerine 01.01.2006 tarihine kadar süre verdiğini ve işletmecilerin maliyetlerini bilmek istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine işletmeciler, tüm ülkelerdeki uygulamanın bunun tam tersi olduğunu, işletmecinin maliyeti ile arabağlantı ücreti arasında bir ilişki bulunmadığını belirtmişlerdir. İşletmeciler bu toplantı sırasında ortaya çıkacak ücretin mutlaka bir dayanağı olması gerektiğini belirterek, mevcut mevzuatımızda ana operatörün maliyetlerinin belirlenememesi durumunda diğer ülke örneklerinin baz alınması gerektiğini belirtmişlerdir.

Bu amaçla yaptığımız birinci çalışmada, AB ülkelerinde lokal, single transit ve double transit olarak üç kademeli olarak belirlenen arabağlantı ücretlerini Türkiye’ de geçerli olan alan içi, alan dışı tanımına uygun hale getirerek TTAŞ’ ye sunduk. Bu çalışma sonucunda Türkiye’ de alan içi ücretin 14.062._TL ve alan dışı ücretin 18.304._TL olması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Yaptığımız ikinci çalışmada ise, AB ülkelerinde ana operatörlerin son kullanıcılarına uyguladıkları tarifeler ile, işletmecilere uyguladıkları arabağlantı ücretleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada AB ülkelerinde ortalama olarak şehiriçi görüşme ücretinin 4 EuroCent, alan içi arabağlantı ücretinin ise 0,8 EuroCent olduğu ve aradaki oranın % 20 olduğu görülmüştür. Aynı çalışma TTAŞ’ nin yeni tarifeleri baz alınarak yapıldığında ise oranın % 75 olduğu ve bu oran AB’ de olduğu gibi % 20 seviyesine indirildiğinde çıkan sonucun 14.400._TL olduğu görülmüştür.

Benzer şekilde yapılan bir diğer çalışmada AB’ de şehirlerarası ortalama son kullanıcı ücretleri ile alan dışı ücretler karşılaştırılmış ve aradaki oranın % 9 olduğu, bu oranın TTAŞ’ nin yeni tarifeleri dikkate alınarak yapılan çalışmada % 38 olduğu ve AB oranının Türkiye’ ye uygulanması sonucunda alan dışı ücretin 18.471._TL olması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda bir başka gerçek daha ortaya çıkmıştır. Bu gerçek, TTAŞ’ nin yeni tarifeleri ile son kullanıcı fiyatlarını AB ülkeleri son kullanıcı fiyatlarına çektiği, ancak arabağlantı ücretlerini AB ortalamalarının 5 katı olarak uygulamak isteğidir.

Toplantıların 3. gününde TELKODER’ e gelen TTAŞ heyeti, Sn. Mehmet EKİNALAN’ ın ağzından, hiçbir öneri getirmeden, işletmecilerin yaptığı tüm önerileri geri çevirmiştir ; işletmecilerin maliyetinin ne olacağını hesaplamak için çalışacaklarını belirtmiştir.

Benim özet gözlemim şudur ;

– Türk Telekom, yeni işletmecileri ( rekabeti ) istemiyor. Ama tersini söylüyor.
– Rekabeti önlemek için, Avrupa fiyatlarının 5 katını işletmecilerden istemeye devam ediyor.
– Dünya uygulamaları ile Türkiye gerçeğini adil biçimde birleştiren bu çalışmaya, ne bir yorum, ne bir katkı, ne de bir karşı teklif getiremiyor.
– Görüşmelerde, önerdiğimiz hiçbir konuda hiçbir adım atmadılar ve farklı öneri getirmediler. Çok ciddiyet dışı bir durum ortaya çıktı.

Değerli Arkadaşlarım,

Birlikte yürüttüğümüz mücadele, aslında iyiniyetli tüm taraflar için büyük bir fırsat yarattı. Sektörümüzün her yönüyle temsil edildiği bir heyetle görüşmek, herkese hem zaman kazandıran, hem de görüş derinliği veren bir fırsattır. Türk Telekom yetkilileri, bu yüksek bilgi – birikim ve temsil gücünü gördüler, ama yararlanmayı bilemediler.

Türk Telekom yönetiminin bu tutumu, hem sektörümüze, hem rekabetten kalite ve ucuzluk bekleyen yurttaşlarımıza zarar veriyor.

Türk Telekom yöneticileri daha tam ortaya çıkamadığımız bir durumda bile, alelacele ” % 80’e varan indirimler” adı altında bir çalışmaya girdiler. Aradan geçen sadece üç haftada, vatandaşların büyük çoğunluğu % 80′ e varan indirim bir yana zamla karşılaşacağını gördü. Biz bu durumu birinci gün görüp, yeni tarifenin özetinin “çoğunluktan al, azınlığa ver, serbest sektörü de ez” olduğunu söylemiştik. Ne yazık ki haklı çıktık. Vatandaşa doğruyu söylemek kamu görevlisinin görevidir.

Şimdi ne olacak ?

Türk Telekom yönetiminin, birliğimizden ve etkili çalışmamızdan çok tedirgin olduğu açık. Bizi en yakından izleyenler onlar. Bu birliği, verimli işbirliği için değerlendirmek yerine, bölüp etkisizleştirmeye çalışacakları anlaşılıyor.

– Bu amaçla, Avrupa’ lı işletmecilerin 1′ e aldığı hizmeti Türk İşletmecisine 5′ e satmaya devam ederken, önümüzdeki günlerde bazı önemsiz indirimler düşünebilirler. Amaç, tarife konusunda olduğu gibi ” indirim yapar gibi yapmak ” olabilir.
– Hükümet Programına da açıkça aykırı olan “Serbestleşmeyi Engelleme” tutumlarına karşı yürüttüğümüz çalışmayı, hepimizin ortak malı olan Türk Telekom’ a karşı imiş gibi sunabilirler. ” Kamu hizmetlisi ” ile ” devlet ” kavramını birbirine karıştırıyorlar.

Kuşkusuz bunlar, karşılaştığımız haksızlığı ortadan kaldırmaz. Adaletsizliği yok edemez.

Bize söz verilen ve bedelini de ödediğimiz ” Serbestçe Telekom Hizmeti Verme ” hakkını kullanabilmek için mücadeleye devam edeceğiz.

Kararlı tutumumuzu sürdürerek, her zeminde hakkımızı bileğimizin hakkıyla kazanmamız gerekecek.

Bu amaçla, Hükümet, Ana Muhalefet, Rekabet Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Mahkemeler ve Avrupa Birliği nezdinde çabalar sürdüreceğiz.

Görüşmeler öncesinde ve sırasında, yakın destek ve katkılarını esirgemeyen Dernek Başkanlarımıza, heyette görev alan ve bu amaçla gün ve gecelerini çalışarak geçiren genç arkadaşlarıma, Genel Sekreterimize, telefon ve e-mail ile katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.

Sektörümüzün bilgi / örgütlenme / müzakere gücünün nasıl yükseldiğini görmek benim azmimi fazlasıyla kamçıladı.

Saygılarımla.

Yusuf Ata ARIAK
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı

Bu gönderiyi paylaş