Telkoder Dernek Tüzüğünün Tam Metni


I.BÖLÜM - Merkez, Amaçlar, Faaliyet Alanları ve Kurucular

Derneğin adı SERBEST TELEKOMÜNİKASYON İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ ‘dir (bundan böyle “Dernek” olarak anılacaktır), kısa adı TELKODER ‘dir.

Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur

Derneğin amacı, Türkiye’de telekomünikasyon hizmetleri sektöründe tam rekabet ve liberal bir anlayışın hakim kılınmasına doğrudan katkıda bulunmak ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturmak suretiyle hizmet kalitesini ve verimliliği yükseltmek, sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamaktır.

a) Türk firmalarının Telekomünikasyon işletmeciliği alanında bölgesel ve küresel anlamda öncülüğünü sağlayacak girişimlerde bulunur;
b) Telekomünikasyon işletmeciliği alanında dünyada yaşanan gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplar ve bu bilgilerin ilgili firma veya kurumlara veya ilgili kişilere Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde iletimini sağlar;
c) Türkiye’de sektörün gelişimine katkı sağlayabileceği düşünülen her türlü projeyi destekler ve Derneğin amacıyla ilgili sanayicilerin ve işadamlarının görüşlerinin alınarak değerlendirilmesini ve bu değerlendirmelerin ilgili kuruluşlara aktarılmasını sağlar;
d) Telekomünikasyon hizmetlerinin toplumun tüm birimlerine ulaşımını ve bu birimlerce etkin bir şekilde kullanımını mümkün kılacak uygulama politikalarını geliştirir ve bu konuda çalışan tüm ilgili kurum ve kuruluşlara destek olur;
e) Türkiye’deki tüm ilgili meslek, bilim ve iş adamlarının ve Kamu kuruluşu çalışanlarının, Dernek amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda biraraya gelmelerini sağlayarak, Türk telekomünikasyon sektörünün liberalleşmesi ve hukuki ve fiili anlamda süratli bir şekilde tam rekabete açılması konusunda gerekli çalışmaları yapar, sektöre ilişkin mevcut veya yeni oluşturulan mevzuat hakkında ilgili kurululuşlara önerilerde bulunur, gerekli telekomünikasyon politikalarının üretilmesini teşvik eder. Bu amaca yönelik olarak bünyesinde komiteler ve uzmanlık grupları oluşturur.
f) Türkiye’de sunulan telekomünikasyon hizmetlerinin kalitesini ve verimliliği artıracak ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Türk ticari kuruluşlarının uluslararası rekabet gücünü yükseltecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur, danışmanlık hizmeti verir;
g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle işbirliği yapar, gerektiğinde bunlara üye olur, temsilci gönderir ve çalışmalarına katılır;
h) Telekomünikasyon alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi ve bu kişilerin sektöre katkıda bulunmalarını sağlamak gayesiyle yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarını araştırır ve altyapısı ve yeteneği olduğuna inandığı kişilere eğitim amaçlı maddi destekte bulunur ve bu tür girişimleri teşvik eder;
i) Faaliyetleri için internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanır, periyodik yayın faaliyetlerinde bulunur. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler. Yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar;
j) Telekomünikasyon konusunda kendi bünyesinde kütüphane ve bir bilgi bankası oluşturur ve üyelerinin ve Yönetim Kurulu’nca izin verilen kişilerin yararlanmasını sağlar;
k) Telekomünikasyon konusunda yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekler. Bu alanda yeni teknolojiler geliştirilmesi için kampanyalar, yarışmalar düzenler, ödüller verir ve sair her türlü girişimlerde bulunur. Bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar;
l) Dernek yukarıda belirtilen faaliyetlerin yanısıra, amacını gerçekleştirebilmek için;
i. Gayrimenkuller satın alabilir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap tesis, terkin ve fek edebilir.
ii. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.
iii. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplayabilir, alabilir ve verebilir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

1. Çetin Hakan KURAL
Mühendis

Hoşdere Cad. No.16/14 Ayrancı Ankara

T.C.
2. Erdem Kayhan GÜRBÜZ
Mühendis

Ataşehir 50.Ada Akasya No:1/1A D:7 İstanbul

T.C.
3. Figen TOKAY
Mühendis
Şenlikköy Mah. Otlukbeli Sok. No:15 Bakırköy İstanbul.
T.C.
4. Hikmet KASAROĞLU
Avukat

Çamlık Sitesi E3 Blok No:7 Bilkent Ankara

T.C.
5. Hüseyin GÜLER
Serbest
Halk Sok. No: 20/12Yenişehir Ankara
T.C.
6. Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU
Mühendis

Ataşehir 37.Ada İnci No:1 D:9 İstanbul

T.C.
7. Mehmet İzzi ÇELEBİLER
Mühendis
Sarayarkası Sok Çelebiler Apt. No:30/1 Beyoğlu İstanbul
T.C.
8. Murad ARDAÇ
Mühendis

Vişne-2 4.Cad. 6B Sok. No:2/1 Zekeriyaköy İstanbul

T.C.
9. Mustafa Zafer YAKIN
Mühendis

Dikmen Mah. 43.Sok. Eda Apt. No:7/17 Çankaya Ankara

T.C.
10. Mümtaz Murat ÖZBİLEN
Mühendis

Ulus Mah. Leylak Sok. Ulus Vadi Kon. No3-D/13 İstanbul

T.C.
11. Osman Yılmaz GÖZÜM
Mühendis

Mesa Koru Sit. Mavi Çam. Sok No:44 Çayyolu Ankara

T.C.
12. Rauf Ahmet PINAR
Mühendis
Çağla-1 2.Cad. 8 Sok. No:8/1 Zekeriyaköy İstanbul
T.C.
13. Servet ARDA
Mühendis
Binsesin Sitesi 107.Sok. No:5 Çayyolu Ankara
T.C.
14. Yusuf Ata ARIAK
Mühendis
Konutkent Finike Sok. No:7 Ankara
T.C.
II. BÖLÜM - Üyelik, Üyeliğe Girme, Çıkma ve Çıkarılma

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve bu Tüzüğün 7. Maddesinde belirtilen niteliklere havi herkes, Dernekler Kanunu’nda ve bu Tüzükte belirtilen hükümlere ve sınırlamalara uygun olarak Derneğe üye olabilir. Yabancı uyruklu kişiler, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip oldukları takdirde Derneğe üye olarak kabul edilebilirler. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Derneğe ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Derneğin asil üyelerinden başka fahri üyeleri de bulunabilir. Fahri üye olabilmek için, adayın derneğin amacı doğrultusunda hariçten derneğe destek vermesi gerekir. Fahri üyeler isterlerse derneğe aidat verebilir, bağışta bulunabilirler. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar ve organlara seçilemezler.

Dernek üyeliğinin esasları aşağıda açıklandığı gibidir:

a) Dernek üyeleri, Telekomünikasyon sektöründe Bildirim veya Sayısı Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Yetkilendirilme belgesi almak sureti ile faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları veya bu şirketlerin içinde yer aldığı şirketler gurubu/Holdinglerin çalışanları olan gerçek kişilerden oluşur, şu kadarki; telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden üye alınırken her bir şirketten en fazla iki kişi Dernek üyesi olarak kabul edilebilir. Ancak bir şirketler gurubuna/Holding’e bağlı birden fazla şirketten en fazla dört kişi Dernek üyesi olarak kabul edilebilir.

b) Bu Maddenin a) Bendinde tarif edilen özelliklere sahip olan adayların Dernek üyeliğine kabul edilmeleri için Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak 6 aya kadar Derneğin Fahri Üyesi olma şartı aranabilir.

c) Çalıştıkları şirket, kurum veya kuruluşlardan ayrılan ve ilgili şirket, kurum veya kuruluştan ayrılmalarını müteakip en geç 90 gün içerisinde yukarıda belirtilen özelliklerde bir şirket, kurum veya kuruluşta çalışmaya başladığını tevsik edemeyen üyeler, üyelik ve varsa Yönetim Kurulu üyeliği niteliğini kendiliğinden yitirirler.

d) Çalıştıkları şirket, kurum veya kuruluştan ayrılan dernek üyesinin yerine ilgili şirket, kurum veya kuruluştan yeni bir kişi dernek üyesi olabilir. Adayın dernek üyeliğine kabulu için bu Maddenin b) bendinde belirtilen şart aranmaz ve 8. Madde hükümleri uygulanır, ancak bu durumdaki adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi halinde, 8. Maddenin c) bendinde belirtilen giriş ücreti alınmaz.

Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

a) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve faaliyet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Formu’nu doldurup Dernek Genel Sekreterliğine sunarlar.

b) Dernek Yönetim Kurulu üye adayları hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırdıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

c) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisinin tamamı ile yıllık ödenti alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.

Üyeler diledikleri zaman Dernek’ten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üyelerin bu arzularını bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve birikmiş ödenti borçlarını ödemeleri gereklidir.

Derneğin adı SERBEST TELEKOMÜNİKASYON İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ ‘dir (bundan böyle “Dernek” olarak anılacaktır), kısa adı TELKODER ‘dir.
III. BÖLÜM - Dernek Organları, Görev ve Yetkileri

Derneği’nin organları aşağıda gösterilmiştir:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olup iki yılda bir olağan olarak Kasım ayı içerisinde Derneğe kayıtlı üyelerin katılımıyla toplanır ve aşağıda 15. Maddede yer alan hükümler çerçevesinde çalışmalarına başlar.

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek toplantıya çağırılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantıyapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve neredeyapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen çağrı usulüne göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler.

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetleme kurulu üye tamsayısının iki katından az olamaz.
Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasında bir Genel Kurul Başkanı, bir başkan vekili ile bir katip açık oy ile seçilir.

Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler. Tutanak başkan, başkan vekili ve katip tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul Toplantısı’nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul karar alma yeter sayısı, genel kurula katılan üye sayısının yarısından bir fazlasıdır.

Yönetim ve Denetleme Kurulları, üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu için en az bu kurulların asil ve yedek üye sayısı toplamı kadar aday gösterilir. Yapılacak seçimlerde en fazla oy alan üyeler asil, daha az oy alan üyeler yedek üye olarak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na girer. Oyların eşitliği halinde asil üyeler kura ile belirlenir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.
Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hukuk hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili hususlarda kararlar almak,

b) Dernek organlarını seçmek,

c) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

d) Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporları’nı görüşmek Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek

f) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın almak veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek

h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek

i) Üyelerin zaruri ihtiyaç maddelerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulabilmesi için karar vermek

j) Derneğin merkezinin bulunduğu yerde misafirhane veya lokal açılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

k) Elde edilen gelirlerin ortaklar ve üyeler arasında dağıtılmayıp, sadece derneğe gelir kaydedilmesi kaydıyla ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

l) Derneğin feshine karar vermek,

m) Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazların tetkik edilerek karara bağlamak, ve

n) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu asil üyeleri ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili ve bir sayman seçer.
Yönetim Kurulu, Başkan veya yokluğunda Başkanvekilinin çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve en az iki ayda bir kez toplanır. Toplantıya başkan veya başkan vekilinin başkanlık etmesi zorunludur. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yazılı mazeret belirtmeksizin üstüste üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılır. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır :

a) Derneği temsil etmek veya bu amaç için kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, resmi organlar tarafından istenen temsilciyi görevlendirmek,

b) Giriş ve Yıllık üye ödentilerini ve bunların hangi şartlarda ödeneceğini tesbit etmek, yıllık bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,

c) Derneğin gelir ve gider işlemlerini yapıp sonuçlandırmak,

d) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Genel Kurul’u olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

f) Derneğin personel ihtiyacını belirlemek, tayin etmek, ücretlerini belirlemek, terfi ettirmek, cezalandırmak veya hizmet akitlerini feshetmek,

g) Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamaya koymak,

h) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin ayrılmalarına karar vermek,

i) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,

j) Genel Kurul kararlarını tatbik etmek ve verilen yetkileri kullanmak,

k) Üyeliğe kabul veya red kararı vermek,

l) Dernekler Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterleri tutmak ve Kanun’da zikredilen diğer işleri yapmak.

Yönetim Kurulu tarafından atanan Genel Sekreter’in görev ve yetkileri:

a) Alt Komite ve Uzmanlık Grupları’nın faaliyetlerini koordine etmek, çalışma sonuçlarını Yönetim Kurulu’na iletmek,

b) İç tüzüğün belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek,

c) Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yapmak

Genel Kurul tarafından üyeler arasından iki yıl süre için gizli oy ile şeçilen üç asil, üç yedek üyeden meydana gelir. Genel Kurul’da en çok oy alan üye Denetleme Kurulu Başkanı olur. Kurul asil üyeliklerinden birinin boşalması halinde yedek üyeler arasından sıra ile tamamlanır. Bu yedek üye, yerini aldığı asil üyenin görev süresini tamamlar.

Denetleme Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulu tarafından uygulanıp uygulanmadığını, Dernek faaliyetlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini izlemek, gerektiğinde Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak ve sonuçlarını Genel Kurul’a rapor etmek,

b) Dernek işleri, muameleleri ve hesapları hakkında Genel Kurul’a rapor sunmak,

c) Gereğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak.

Denetleme Kurulu Üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini ve diğer kayıtlarını tetkik edebilirler.

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri geciktirmeksizin Denetleme Kurulu Üyeleri’nin tetkikine sunmakla yükümlüdür.

Denetim Kurulu derneğin kayıt ve hesaplarını inceleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir ve toplantılarda Genel Kurul’un onayına sunar.

Derneğin iç denetimi konusunda yetkili ve sorumlu organ Denetleme Kuruludur. Denetleme Kurulu bütün üyeler adına Derneğin çalışma ve hesaplarını denetlemek için Genel Kurulda seçilir ve yılda en az bir kez denetim yapar.
Denetleme Kurulları yaptıkları denetim sonucu gördükleri aksaklıkları ve alınması gereken önlemleri Yönetim Kurullarına derhal bildirir ve denetim sonucu hazırlanan raporların bir örneği Yönetim Kurullarına teslim edilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Dernek amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere Çalışma Gurupları veya Alt Komiteler kurulabilir. Bu tür çalışmaların usul ve esasları ilgili Yönetmelikle belirlenir.
Genel Kurul tarafından yapılan seçim sonunda, Yönetim ve Denetleme Kurulları’na seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yasal süresi içinde yazı ile bildirilir.
IV.BÖLÜM - Mali Konular

Derneğin gelirleri;

a) Derneğe kayıtlı üyelerin ödeyecekleri yıllık üye ödentileri,

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

c) Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Yapılacak bağış ve yardımlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği neticesinde sağlanacak ayni veya maddi katkılar,

e) Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak ayni ve nakdi yardımlar,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Derneğin başlangıçta giriş ücreti ve yıllık aidat miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yıllık Aidatın ödenme şekli Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutmakla yükümlüdür:

a) Üye kayıt defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık ödentiler bu deftere yazılır.

b) Karar defteri; Yönetim Kurulları’nın kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

c) Gelen ve Giden Evrak defteri; gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

d) Gelir ve Gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e) Demirbaş defteri; Derneğe ait Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

f) Alındı belgesi kayıt defteri.

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi, beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişileri, Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu kişiler adına yetki belgesi düzenler.

Dernek tarafından tutulacak defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Dernek ihtiyaç duyması halinde kamu kuruluşu veya özel gerçek ve tüzel kişilerden borç alabilir, kredi kullanabilir. Borç alınması veya kredi kullanılması Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır. Bu konudaki usul ve esaslar ilgili Yönetmelik ile belirlenir.
Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak, Dernek Yönetim Kurulu’nca gerekli Yönetmelikler çıkarılıp uygulamaya koyulur. Bu Yönetmelikler veya Yönetmelik değişiklikleri yapılacak ilk olağan Genel Kurul’un onayına sunulur.

Ana Tüzük değişikliği önerileri gerekçeleri ile birlikte en az onbeş gün öncesinden üyelere yazılı olarak iletilmesi koşulu ile Dernek olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemine alınabilir.

Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, ilk toplantıya Dernek Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması şarttır.

Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse, ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 13. maddesine göre üyeler toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği hakkındaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı alınabilmesi için, ilk toplantıya Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse, ikinci defa toplanmak için bu Tüzüğün 13. maddesine göre üyeler toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun birinci kitabının ikinci faslı olan Dernekler kısmı hükmü uygulanır.
Derneğin feshi ile birlikte Yönetim Kurulu tasfiye işlemi sonuçlanıncaya kadar Tasfiye Kurulu olarak görevine devam eder. Alınan tasfiye kararı 5 gün içinde o yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Dernek fesh olduktan sonra, Derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.
Dernek, Dernekler Kanunu’nunda gösterilen yasak faaliyetlerde bulunamaz.
SIRA NO: : 1
YÖNETİM KURULU ONAY TARİH VE KARAR NO : 20.01.2003/10
DEĞİŞTİRİLME TARİHİ VE KARAR NO :
GENEL KURUL ONAY TARİHİ : 31.03.2003

KONU : Bu yönetmelik TELKODER bünyesi içerisinde kurulacak Çalışma Gurubu / Alt Komite / Uzmanlık Gurupları’nın çalışma şeklini belirler.

AMAÇ : Dernek tüzüğünün 24. Maddesine uygun olarak Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve derneğin amaçlarıyla ilgili konularda görüş ve çözüm önerileri geliştirerek Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara yardımcı olmak üzere Çalışma Gurubu / Alt Komite / Uzmanlık Gurupları oluşturulur.

ÇALIŞMA GURUBU / ALT KOMİTE / UZMANLIK GURUPLARI’NIN OLUŞTURULMASI :

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya üyeler herhangi bir konuda Çalışma Gurubu önerisinde bulunabilirler.
A- Çalışma Gurubu kurulma önerileri gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Dernek Genel Sekreterliğine iletilir.
B- Öneri Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve uygun bulunması halinde ilgili gurup ve gurubun başkanı Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Grubun başkanı TELKODER üyeleri arasından seçilir.

ÇALIŞMA GURUBU / ALT KOMİTE / UZMANLIK GURUBU ÇALIŞMALARI:

A- Çalışma Gurubu, Başkan tarafından belirlenen yer ve günde ilk toplantısını yapar ve gurubun çalışma planını yaparak Genel Sekreter aracılığı ile Yönetim Kuruluna tahmini bitiş tarihi ile birlikte bildirir.
B- İhtiyaç duyulduğu takdirde Çalışma Gurubuna Dernek üyesi olmayan, sektör ile ilgili özel sektör, kamu kurum ve kuruşuları, sivil toplum örgütleri, bilimsel ve eğitim kurum ve kuruluşlarından da Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile katılımcı çağırılabilir.
C- Çalışma gurubunda yer alan dernek üyeleri veya Dernek üyesi olmayan katılımcılara herhangi bir ücret ödenmez. Zorunlu olarak ödenmesi gereken ücret veya harcamalarda Dernek Yönetim Kurulunun onayı alınır.
D- Çalışma Gurubu, planına uygun olarak istediği sayıda toplantı yaparak Yönetim Kuruluna sunulmak üzere raporunu oluşturur.
E- Raporun tüm katılımcıların ortak görüşlerini yansıtacak şekilde düzenlenmesi esastır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, Komisyon Başkanı raporu görüş birliği sağlanamayan husustaki farklı görüşleri yansıtacak şekilde düzenleyerek Yönetim Kurulu’na gönderir.

ÇALIŞMA GURUBU / ALT KOMİTE / UZMANLIK GURUBU RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Yönetim Kurulu, Çalışma Gurubu raporunu ve var ise karşı veya farklı görüşleri değerlendirir.
B- Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu takdirde Çalışma Gurubunu Yönetim Kurulu toplantısına davet ederek rapor hakkında bilgi alır.
C- Yönetim Kurulu, Çalışma Gurubu raporunun Dernek yararları doğrultusunda nasıl değerlendirileceğine karar verir.

YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞTİRİLME:

Bu Yönetmelik Genel Kurul’un onayı ile birlikte yürürlüğe girer. Genel Kurul kararı ile aynı şekilde değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir.

YÖNETMELİK

SIRA NO: 2
YÖNETİM KURULU ONAY TARİH VE KARAR NO: 05.03.2003/13
DEĞİŞTİRİLME TARİHİ VE KARAR NO: 06.12.2022/06
GENEL KURUL ONAY TARİHİ: 23.11.2023

KONU : Bu Yönetmelik, Dernek Tüzüğü’nün 28. maddesinde belirtilen üye aidatlarının ödenme esasları, üyelik çeşidinin belirlenmesi ve Fahri Üyelik ile ilgili konuları kapsar.

AMAÇ : Üye aidatlarının ödenmesinde uyulacak şartların belirlenmesidir.

TANIMLAR

Gurup/Holding ve bağlı şirket üyelikleri: Bu tanım için iki ana kriter birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınır;
1- Telkoder üyesi olan şirketin belli bir gurup/holding yapısı içerisinde yer alması ve şirket hisselerinin en az %50’sinin doğrudan veya dolaylı olarak bu gurup/holdinge ait olması,
2- Aynı gurup/holdinge ait olan şirketlerin bir veya daha fazlasının Telkoder üyesi olması,
Şirket üyelikleri: “Gurup/holding ve bağlı şirket üyelikler” dışında kalan üyelikler

ASİL ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Derneğin asil üyelik çeşitleri aşağıdaki gibidir.
1- Gurup/holding ve bağlı şirket üyelikleri (GŞÜ)
2- Şirket üyelikleri (ŞÜ)
Her iki üyelik çeşidi ile üye olanlar, Tüzüğün 6. Maddesinde belirtilen asil üyelik haklarının tümüne sahiptirler.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ

1- Telkoder’e yapılan üyelik başvurularında Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğünün 8-a ve 20-k maddelerinin kendisine verdiği yetki ile başvuranın üyeliğe kabul edilmesi veya reddedilmesi kararı alır,
2- Başvuranın üyeliğe kabul edilmesi halinde yukarıdaki tanımları da dikkate alarak Dernek Tüzüğünün 28 maddesinin kendisine verdiği yetki ile üyeliği “Gurup/holding ve bağlı şirket üyesi” veya “Şirket üyesi” olarak belirler,
3- Mevcut üyelerin temsil ettikleri şirketlerin hisse yapılarında birleşme veya devralmalar yolu ile oluşan değişikliklerde, ilgili şirketlerin üyeliğinin GŞÜ veya ŞÜ olarak yeniden belirler. Üye sayısının Tüzüğün 7. Maddesine uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapar.
4- Yeni başvurularda Tüzüğün 7. Maddesindeki sayı sınırının geçilmesi durumu ortaya çıktığı takdirde, başvurana Fahri Üyelik teklif eder.
5- Geçici Madde: Yönetim Kurulu, bu yönetmeliğin Genel Kurul’da onayını takip eden bir ay içerisinde mevcut üyeleri GŞÜ veya ŞÜ olarak belirler ve bu kararını tüm üyelere duyurur.

GİRİŞ ÜCRETİ

A- Gurup/holding ve bağlı şirket üyelikleri (GŞÜ)

Giriş Ücreti 2.000 TL’dir. Bu miktar gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile azaltılıp çoğaltılabilir. Üyeliğe hak kazanmak için bu miktarın tamamının Derneğe ödenmiş olması gerekmektedir.

B- Şirket Üyelikleri (ŞÜ)

Giriş Ücreti, şirketi temsilen ilk üyelik için 2.000 TL, 2. üyelik için 200 TL’dir.. Bu miktar gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile azaltılıp çoğaltılabilir. Üyeliğe hak kazanmak için bu miktarın tamamının Derneğe ödenmiş olması gerekmektedir.

1- Dernek Tüzüğünün 10-a maddesi gereğince Üyelikten çıkarılanlar, birikmiş aidatlarını defaten ödemeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kayıtları yapılabilir. Bu durumda üye yeniden giriş ücreti ödemek zorundadır.

2- Çalıştıkları şirket, kurum veya kuruluştan ayrılan Dernek üyesinin yerine önerilen yeni temsilcinin üyeliğe kabulü halinde yeniden giriş ücreti alınmaz.

YILLIK AİDATLAR

A- Gurup/holding ve bağlı şirket üyelikleri (GŞÜ)

Yıllık aidat 156.000 TL’dir. Bu miktar gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile azaltılıp çoğaltılabilir.

B- Şirket Üyelikleri (ŞÜ)
Yıllık aidat şirketi temsilen 1. üye için 156.000 TL, 2. Üyelik için 31.200 TL’dir. Bu miktar gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile azaltılıp çoğaltılabilir.

C- Yıllık Aidat miktarı her yılın Ocak ayı içinde peşin olarak veya üyenin isteği halinde eşit taksitlere bölünmek suretiyle aylık veya değişik diğer periyotlarla ödenebilir.

D- Esas olarak her periyoda ait aidat, periyodun başladığı ayın ilk haftası sonuna kadar ödenmek zorundadır.

E- Son ödeme tarihinden itibaren birbirini takip eden iki ay içinde aidatlarını ödememiş olan Üyeye, Dernek Tüzüğünün 10-a maddesi gereğince uyarı yazısı yazılır.

F- Uyarı Yazısını takibeden bir ay içerisinde Üye biriken aidatlarını geçerli bir neden göstermeden ödememeye devam ettiği takdirde, Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğünün 10. maddesi gereği Üyelik hakkında karar verir.

G- Genel Kurul’da oy hakkı sahibi olabilmek için, üyenin tüm aidatlarını ödemiş olması gerekir.

FAHRİ ÜYELİK

1) Derneğe aşağıdaki şartlarda Fahri Üye kabul edilir;
a) Derneğe Üye olma koşullarını henüz sağlamamış Firma temsilcileri Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe Fahri Üye olabilirler.
b) Derneğe Üye olma koşullarını taşımayan, ancak çalışmaları Derneğin amaçları için yararlı olacağı kanaatine varılan kişi veya kurum/kuruluş/Firma temsilcileri ile kurucu üyeler Genel Kurul kararı ile Derneğe Fahri Üye olabilirler.
c) Tüzel kişiler Derneğe Fahri Üye olabilirler.

2) Fahri Üyeler Derneğin imkanlarından yararlanabilir, bilgi ve haberleşme guruplarında yer alabilir, toplantılara katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar ve organlara seçilemezler.

3) Yukarıdaki 1-a fıkrasında belirtilen Fahri Üyeliğin süresi 6 aydır. Bu sürenin sonunda, ilgilinin üyelik için gerekli koşulları sağlaması durumunda ve istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile Dernek Üyeliğine kabul edilebilirler. Aksi halde Fahri Üyelik sona erer.

4) Yukarıdaki 1-a fıkrasında belirtilen Fahri üyeler, üyeliklerinin başlangıcında Derneğe 6 Aylık GŞÜ Üye aidatı tutarında bağışta bulunurlar. 1-b ve 1-c fıkrasında belirtilen Fahri üyelerin Derneğe yapacakları katkı miktarı Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

5) Yukarıdaki 1-a fıkrasında belirtilen Fahri Üyeler Giriş ücreti ödemezler. Ancak bunlardan Yönetim Kurulunca Dernek üyeliğine kabul edilenlerin, kabul tarihi itibariyle Dernek Tüzüğünün 28 nci Maddesi gereğince giriş ücretini ve üyelik ödentisini ödemiş olmaları gereklidir.

6) Fahri Üyelerin üyelikleri, herhangi bir zamanda Dernek Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞTİRİLME:

Bu Yönetmelik Genel Kurul’un onayı ile birlikte yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilerek uygulanmaya başlanır, yapılan değişiklikler ilk Genel Kurul’un onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırılabilir.

SIRA NO: : 3
YÖNETİM KURULU ONAY TARİH VE KARAR NO : 17.09.2004 / 38
DEĞİŞTİRİLME TARİHİ VE KARAR NO :
GENEL KURUL ONAY TARİHİ : 23.11.2004

KONU : Bu Yönetmelik, Dernek Üyelerinin Dernek Tüzüğüne uygun davranmaları ile ilgili konuları kapsar.

AMAÇ : Dernek Üyelerinin Dernek Tüzüğüne uygun davranmaması halinde uygulanacak yöntemlerin ve müeyyidelerin belirlenmesidir.

İLGİLİ TÜZÜK MADDELERİ

1. Derneğin amaçlarının belirtildiği 3. Madde

2. Dernek Üyeliğinden çıkarılma koşullarının belirlendiği 10. Madde

3. Dernek Yönetim Kurulunun Yönetmelikler hakkındaki yetkisinin belirlendiği 20. Maddenin g) Bendi

4. Dernek Yönetim Kurulunun, Dernek Üyeliğinden ihraç yetkisinin belirlendiği 20. Maddenin h) Bendi.

5. Üyenin itiraz hakkının belirlendiği 10. Maddenin son fıkrası

6. Üyenin itirazının karara bağlandığı 18. Maddenin m) Bendi.

YÖNETMELİĞE KONU OLAN EYLEMLER

1. Dernek Asil ve Fahri Üyelerinin, Dernek Tüzüğünün 3. Maddesinde belirtilen Dernek amaçlarına aykırı eylemleri.

2. Dernek Asil Üyelerinin, Dernek Tüzüğünün 10. Maddesinde belirtilen, Dernek Fahri Üyeleri ise bu Maddenin b) Bendinde belirtilen hükümlere aykırı eylemleri.
YÖNTEMLER

1) Yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tesbit edilen Üyelerden Yönetim Kurulu kararı ile yazılı veya sözlü savunma yapmaları istenir. Yönetim Kurulu bu aşamada gerek görmesi halinde ilgili üyenin üyeliğinin dondurulması kararı alabilir.

2) Yukarıdaki karar Genel Sekreter tarafından yazılı olarak ilgili üyeye bir hafta içerisinde elektronik posta veya faks ile gönderilir.

3) Üye, sözkonusu karar kendisine gönderildiği tarihten itibaren en az 7, en çok 15 takvim günü içerisinde savunmasını Genel Sekreter’e elektronik posta veya faks ile gönderir.

4) Söz konusu savunma bir sonraki Yönetim Kurulu gündemine alınır.

5) Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde ilgili üyeden yeniden sözlü veya yazılı savunma isteyebilir. Bu durumda yukarıda tarif edilen usul uygulanır. Sözlü savunma durumunda konu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınarak toplantı bilgileri ilgili üyeye bildirir.

6) İlgili Üyenin savunmasının alınmasını müteakip, Yönetim Kurulu ilgili üye hakkında işlem yapılmasına gerek duymayabilir veya aşağıdaki müeyyidelerin uygulanmasına karar verebilir. Bu müeyyide Dernek Karar Defterine işlenir ve Dernek Üyelerinin tümüne duyurulur.

MÜEYYİDELER

1) UYARI : Dernek Üyesinin eylemi ve savunması dikkate alınarak, eylemin tekrarlanmaması için üye uyarılır.

2) KINAMA : Dernek Üyesinin eylemi ve savunması dikkate alınarak veya uyarıya rağmen eylemin devam etmesi halinde üye kınanır.

3) ÜYELİĞİN DONDURULMASI : Dernek üyesinin eylemi dikkate alınarak, üyenin Dernek Üyeliği hakları dondurulabilir. Bu süre 3 ile 6 ay arasında olabilir. Üyeliğin dondurulması süresince, üye Dernek aidatlarını aksatmadan ödemek zorundadır.

4) İHRAÇ : Dernek Üyesinin eylemi ve savunması dikkate alınarak Üye Dernek Üyeliğinden ihraç edilir.

SIRA NO: : 4
YÖNETİM KURULU ONAY TARİH VE KARAR NO : 29.11.2006/57
DEĞİŞTİRİLME TARİHİ VE KARAR NO :
GENEL KURUL ONAY TARİHİ : 30.11.2006

AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı TELKODER bünyesi içerisinde kurulacak Yüksek Danışma Kurulu’nun teşkiline ve çalışma şekline ilişkin esasları belirlemektir.

KAPSAM : Derneğin kuruluşundan itibaren Tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş olan ve Derneğin gelecekteki faaliyetlerinde görüş, öneri ve fiili katkılarından yarar beklenen üyeler ile sektör mensubu diğer kişi, kurum, kuruluş ve firma temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca bir Yüksek Danışma Kurulu oluşturulur. Kurulun üye miktarı ve üyelerin görev süresi sınırlı olmayıp, ilgili üyenin ayrılma talebini Yönetim Kuruluna iletmesiyle görevi de sona erer. Kurul Üyeliği gerek görüldüğünde ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile de sona erdirilebilir. Yönetim Kurulu bu şekilde oluşturduğu Yüksek Danışma Kurulunu ve dönem içinde meydana gelen değişiklikleri olağan toplantısında Genel Kurulun bilgi ve onayına sunar.

GÖREVLERİ

Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulundan gelen talepler doğrultusunda gerektiğinde Kurul olarak da çalışmak üzere, aşağıdaki görevleri yaparlar :

A- Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda istişari görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,
B- Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek amacıyla kurulan Çalışma Gurubu / Alt Komite / Uzmanlık Guruplarına katkı ve destek sağlamak, gerekirse bu çalışmalara önderlik etmek,
C- Davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına ve Dernekçe organize edilen diğer toplantı ve faaliyetlere katılmak, ziyaretlerde bulunmak,
D- Gerektiğinde Yönetim Kurulunca Dernek Tüzüğünün 20 (a) Maddesi ile belirlenecek çerçevede Dernek adına görüş açıklamak ve Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü durumlarda Derneği temsil etmek.

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Yüksek Danışma Kurulu üyeliği fahri mahiyette olup, üyelere
çalışmalarından dolayı herhangi bir ücret ödenmez. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile temsil görevi verilmesi halinde, yol ve konaklama giderleri karşılanabilir.

Yüksek Danışma Kurulu üyeleri yukarıda belirlenen görevleri çerçevesinde Derneğin adını kullanabilir ve bu görevleri esnasında Derneğin tesislerinden ve imkanlarından yararlanabilirler.

YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞTİRİLME:

Bu Yönetmelik Genel Kurul’un onayı ile birlikte yürürlüğe girer. Genel Kurul kararı ile aynı şekilde değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir.

YÖNETMELİK

SIRA NO: 5
YÖNETİM KURULU ONAY TARİH VE KARAR NO: 24.04.2015/2015-06
DEĞİŞTİRİLME TARİHİ VE KARAR NO:
GENEL KURUL ONAY TARİHİ:

AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı TELKODER Onursal Başkanı seçilme, yetkileri, görevleri ve çalışma şekline ilişkin esasları belirlemektir.

DAYANAK: Bu Yönetmelik Dernek Tüzüğünün 32. Maddesine dayanarak oluşturulmuştur.

SEÇİM: Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış, Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş ve Derneğin gelecekteki faaliyetlerinde görüş, öneri ve fiili katkılarından yarar beklenen üyeler Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından Onursal Başkan olarak seçilebilir. Onursal Başkan seçilmek için Genel Kurul’da üye sayısının en az dörtte üçü oranında oy alınması gerekir.

SÜRE: Derneğin aynı zaman dilimi içinde sadece bir Onursal Başkanı bulunabilir. Onursal Başkanlık süresi sınırlı değildir. Onursal Başkan kendi isteğiyle görevinden ayrılabilir.

ONURSAL BAŞKAN: Derneğin kurucularından olan ve Derneğin kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olan YUSUF ATA ARIAK, 4 Aralık 2014 tarihinde yapılan TELKODER 8. Olağan Genel Kurulunda oybirliği ile TELKODER ONURSAL BAŞKANI seçilmiştir.

GÖREVLERİ: Onursal Başkan kendi isteği üzerine veya Yönetim Kurulundan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki görevleri yapar;

A- Dernek faaliyetleri ile ilgili konularda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,
B- Derneğin faaliyetleri ile ilgili Kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile görüşmeler yapmak, edindiği bilgileri, izlenimlerini ve görüşlerini Yönetim Kuruluna iletmek,
C- Yönetim Kurulu toplantılarına ve Dernekçe organize edilen diğer toplantı ve faaliyetlere katılmak, ziyaretlerde bulunmak,
D- Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde dernek adına görüş açıklamak ve Derneği temsil etmek.

ÇALIŞMA ŞARTLARI: Onursal Başkana çalışmalarından dolayı herhangi bir ücret ödenmez. Ancak, gerekmesi halinde, yol ve konaklama giderleri karşılanabilir.

Onursal Başkan yukarıda belirlenen görevleri çerçevesinde Derneğin adını kullanabilir ve bu görevleri esnasında Derneğin tesislerinden ve imkanlarından yararlanabilir.

YÜRÜRLÜK: Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun onayı ile birlikte yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik yapılacak ilk olağan Genel Kurul’un onayına sunulur.